نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر پیاده‌سازی و اجرای تحول در نظام اداری با استفاده از روش‌های مرسوم و ساخت یک مدل تحول استراتژیک برای دانشگاه‌ها می‌باشد؛ اما تاکنون تحقیق جامعی دراین‌باره صورت نگرفته است.
روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده و  با بررسی برنامه استراتژیک سازمان و شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار و همچنین رتبه‌بندی مؤلفه‌ها بر اساس روش تصمیم‌گیری چند معیارها تاپسیس، مدل تحول نهایی با استفاده از مدل ساختار تفسیری (ISM) تهیه گردیده است.
یافته‌‎ها: بامطالعه برنامه‌ریزی استراتژیک تدوین‌شده برای سازمان، مؤلفه‌های اصلی تعیین و با استفاده از فن ISM مؤلفه‌های اصلی سطح‌بندی و درنهایت مدل تحول در چهار سطح در نظر گرفته شد. درنهایت مشاهده شد که مدیریت دانش در سطح 1 قرارگرفته و بر سایر موانع تأثیرگذار است. همچنین محیط تغییر و رقبا و ارتباط مؤثر با صنعت، متأثر از سایر عوامل می‌باشند و به‌خودی‌خود تأثیری بر عوامل دیگر نمی‌گذارند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: به‌شیوه‌های سنتی مدیریت و رهبری، در شرایط متحول و پویای امروزی، فاقد اثربخشی لازم می‌باشند. با توجه به آن‌که مدیران دانشگاه‌ها از عوامل اصلی تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند؛ لذا، توجه به قابلیت‌های مدیریتی آنان به میزان چشمگیری بر موفقیت نظام آموزش عالی کشور تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a strategic transformation model for universities (Case study: A public university)

نویسندگان [English]

  • Zahra Bagheri 1
  • Seyed Javad Hosseininezhad 2
  • Nasser Safaie 2

1 Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, KN. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study aims to implement and change the administrative system using conventional methods and build a strategic transformation model for universities.
Methodology: The present research method is qualitative. By examining the organization's strategic plan, identifying the effective indicators, and ranking the components based on a multi-criteria decision-making method, TOPSIS, the final transformation model has been prepared using the interpretive structure model (ISM).
Findings: By studying the strategic planning developed for the organization, the main components were determined, and using the ISM technique, the main components of levelling. Finally, the transformation model was considered at four levels. Finally, it was observed that knowledge management is at level 1 and affects other barriers. Also, the environment of change, competitors, and effective communication with the industry are influenced by different factors and do not affect other factors.
Originality/value: Traditional management and leadership methods lack effectiveness in today's changing and dynamic conditions. Considering that university administrators are the primary decision-makers, paying attention to their managerial capabilities significantly impacts the success of the country's higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementation and implementation of transformation
  • interpretive structure model
  • change control
 Al-Sedairy, S. T. (2001). A change management model for Saudi construction industry. International journal of project
management
, 19(3), 161-169.
Anderson, D., & Anderson, L. A. (2002).
Beyond change management: advanced strategies for today's transformational
leaders
. John Wiley & Sons.
Atafar, A., Arash, Sh., Sadough Kasmaei, M., & Hosseini Cheriani, Z. (2013). Analysis of the impact of organizational
factors on the willingness of gas company employees to implement organizational transformation programs.
2nd
international conference on management, entrepreneurship and economic development
, Qom, Iran.
https://civilica.com/doc/286378/
Beer, M., & Nohria, N. (2000). Cracking the code of change.
HBR’s 10 must reads on change, 78(3), 133-141.
Brooks, I. (1996). Leadership of a cultural change process.
Leadership & organization development journal, 17(5), 31-37.
By, R. T. (2005). Organisational change management: a critical review.
Journal of change management, 5(4), 369-380.
Clarke, A., & Manton, S. (1997). A benchmarking tool for change management.
Business process management journal,
3(3), 248-255.
Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014).
Organization development and change. Cengage Learning.
Elving, W. J. (2005). The role of communication in organisational change.
Corporate communications: an international
journal
, 10(2), 129,138.
Eskandari, F. (2010). Practical application of models of organizational change in the Saderat bank. Journal of Saderat
bank,
50, 131. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/763399
Faisal, M. N., Banwet, D. K., & Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modeling the enablers.
Business process
management journal
, 12(4), 535-552.
Farjoun, M. (2007). The end of strategy?.
Strategic organization, 5(3), 197-210.
Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2013).
Strategic management: competitiveness and globalization. Cengage
Southwestern Publishing Co.
Hwang, C. L. & Yoon, K. (1981).
Multiple attributes decision making methods and applications. Berlin: Springer.
King, J. M. (2001).
Employee participation in organizationally-maintained knowledge sharing activities (Doctoral
dissertation, University of Toronto). Retrieved from https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/16467
Leithwood, K. (1992). Transformational leadership and school restructuring.
In the annual meeting of the international
congress for school effectiveness and improvement
, https://eric.ed.gov/?id=ED342126
Liontos, L. B. (1992).
Transformational leadership. ERIC Clearinghouse on Educational Management.
Michael, B., & Nitin, N. (2000). Cracking the code of change.
Harvard business review, 78(3), 133-141.
Paton, B., Beranek, L., & Smith, I. (2008). The transit lounge: a view of organisational change from a point in the
journey.
Library management, 29(1/2). 87-103.
Pickering, J. W., & Matson, R. E. (1992). Why executive development programs (alone) don't change
organizations.
Training & development journal, 91-95.
Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process (AHP).
The journal of the operational research society, 41(11), 1073-
1076.
Sidorko, P. E. (2008). Transforming library and higher education support services: can change models help?.
Library
management
, 29(4/5), 307-318.
Spears, L. (1996). Reflections on Robert K. Greenleaf and servant‐leadership.
Leadership & organization development
journal
, 17(7), 33-35. https://doi.org/10.1108/01437739610148367
Tarafdar, M., & Gordon, S. R. (2007). Understanding the influence of information systems competencies on process
innovation: a resource-based view.
The journal of strategic information systems, 16(4), 353-392.
Warfield, J. N. (1974). Developing interconnection matrices in structural modeling.
IEEE transactions on systems, man,
and cybernetics
, 4(1), 81-87.
121
Weisbord, M. R. (1976). Organizational diagnosis: Six places to look for trouble with or without a theory. Group
organization studies
, 1(4), 430-447.
Willie, E., & Hodgson, P. (1991).
Making change work, London: Mercury books.