نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در جامعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش‌شناسی پژوهش: نمونه آماری این تحقیق شامل 125 شرکت می‌باشد که بین سال‌های 1393 لغایت 1398 موردبررسی قرارگرفته‌اند. در این تحقیق از متغیر "نسبت سود خالص قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی‌ها" به‌عنوان معیار سودآوری شرکت‌ها و از متغیرهای دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی‌ها به‌عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش و از متغیرهای، اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری، نسبت بدهی‌های مالی به‌کل دارائی‌ها و سود عملیاتی به‌عنوان متغیرهای کنترل استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت‌ها با دوره وصول مطالبات رابطه معکوس معناداری وجود دارد و بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارتی مدیران می‌توانند با کاهش دوره وصول مطالبات در حد معقول سودآوری شرکتشان را افزایش دهند.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: انتظار می‌رود که شرکت‌ها با استفاده از مدیریت مناسب سرمایه در گردش گام‌هایی برای افزایش ارزش شرکت و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران آن بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Working Capital Management on Profitability in Companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Kavoosi Davoodi 1
  • Yasin Seraj 1
  • Zeynab Esmaili Dehkalani 2

1 Department of Management, Farvardin University, Ghaemshahr, Iran.

2 Department of Management, Sari Science and Research Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The Effect of working capital management on the firm's profitability in the companies listed on the Tehran stock exchange.
Methodology: The sample of the study consisted of 125 companies that have between 2014 to 2019 were studied. In this study, the variable "net income before deducting interest and taxes to total assets" as a measure of the profitability of the variables, the period of collection of receivables, inventory turnover period as capital management criteria in circulation in variables, firm size, sales growth, the ratio of current assets to current liabilities ratio of financial debt to total assets and operating profit were used as the control variable.
Findings: The result of this study showed that there is a significant inverse relationship between the profitability of companies with receivables collection period and between the profitability of companies with inventory turnover period significant relationship was not found. In other words, managers can reduce the period with the debt collection company to stay within reasonable limits and increase profitability.
Originality/Value: it is expected that companies by used proper management of working capital take steps to increase the value of the company and thus increase the wealth of its shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory turnover period
  • Receivables collection period
  • Working capital
  • Profitability
Amponsah-Kwatiah, K., & Asiamah, M. (2020). Working capital management and profitability of listed manufacturing firms in Ghana. International journal of productivity and performance management, 2, 1741-1750.
Gill, A., Biger N., & Mathur, N. (2010). The relationship between working capital management and profitability: evidence from the United States. Business and economics journal, 10, 1-9.
Hossain, T. (2020). The effect of working capital management on profitability: a study on manufacturing companies in Bangladesh. International journal of research in business and social science, 9(6), 114-122.
Iskandarnejad, S., Hassanzadeh Baradaran, R., & Taheri, H. (2020). The impact of working capital management on Listed companies profitability in business cycles based on the output gap. Asset management and financing, 8(2), 31-48. (in Persian) Doi: 10.22108/amf.2018.91630.0
Pourali, M. R., Imeni, M., Taherpour, G. R., & Chaloos, I. (2013). The study of relationship between institutional shareholders and firm cash conversion cycle (CCC): evidence from Tehran stock exchange (TSE). International research journal of applied and basic sciences, 4(9), 2735, 2741.
Raheman, A., & Nasr, M. (2007). Working capital management and profitability–case of Pakistani firms. International review of business research papers3(1), 279-300.
Rezazadeh, J., & Heidarian, J. (2010). The effect of working capital management on the profitability of Iranian companies. Iranian accounting association journal, 7, 20-33. (In Persian). URL: http://ensani.ir/fa/article/219727/
Samadi Lorgani, M., & Imeni, M. (2013). The relationship between working capital management and cash holding companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of management accounting and auditing knowledge, 2(5), 39-52. (in Persian). URL: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=333395
Setayesh, M., Kazemnejad, M., & Zolfaghari, M. (2008). The effects of working capital management on the profitability of the firms listed in Tehran Stock Exchange. Empirical studies in financial accounting, 6(23), 43-65. (in Persian) https://qjma.atu.ac.ir/article_4287.html?lang=en