نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

هدف: بررسی تاریخ و روند رشد کشورهای توسعه‌­یافته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه نشان می‌­دهد که وجه تمایز و نقطه قوت این کشورها استفاده بهینه از فرصت­‌ها و امکاناتی است که در اختیار داشته‌­اند.
روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله مدل‌های DEA را برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم‌گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه‌ای موردبررسی قرار می‌دهیم. درنهایت مدل‌های به‌دست‌آمده را در 24 شعبه سرپرستی با چهار شاخص ورودی و چهار شاخص، دریکی از بانک‌ها پیاده‌سازی شده است و نتایج در قالب جداولی متعدد آورده شده و تفسیر گردیده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که مدیریت می‌تواند متناسب با توانمندی مجموعه در شاخص‌های ورودی، نسبت به میزان افزایش شاخص جذب مشتریان جدید اقدام نماید.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: مسئله بر روی واحد تحت ارزیابی دوم پیاده‌سازی شده است و نتایج را در حالت‌های مختلف نمایش داده است البته این مهم برای همه واحدهای تحت ارزیابی قابل پیاده‌سازی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Estimation of Outputs and Inputs in Inverse Data Envelopment Analysis with Interval Data

نویسنده [English]

  • Hossein Jafari

Department of Industrial Engineering - System Management and Productivity, Sharif University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Examining the history and growth trend of developed countries and comparing it with developing countries shows that the difference and strength of these countries is the optimal use of opportunities and facilities they have had.
Methodology: In this paper, we review DEA models for estimating input / output levels and applying manager or decision maker preferences, as well as improving inefficient units over a period of time. Finally, we have implemented the obtained models in 24 supervisory branches with four input indicators and four indicators, in one of the banks, and the results have been presented and interpreted in the form of several tables.
Findings: The results show that management can increase the index of attracting new customers in proportion to the ability of the collection in the input indicators.
Originality/Value: The problem has been implemented on the unit under the second evaluation and has shown the results in different cases, although this is important for all units under evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inverse data envelopment analysis
  • Output estimation
  • Inputs estimation
  • Efficiency
Despotis, D. K., & Smirlise, Y., (2002). Data envelopment analysis with imprecise data. European journal of operational research, 140(1), 24-36.
Hadi-Vencheh, A., & Foroughi, A. A. (2006). A generalized DEA model for inputs/outputs estimation. Mathematical and computer modelling43(5-6), 447-457.
Hosseinzadeh, A. A., Alahviranloo, T., Hosseinzadeh Loti, F., & Vaez-Ghasemi, M. (2018). Solving fully interval linear programming problems. (In press)
Jahanshahloo, G. R., Lofti, F. H., & Moradi, M. (2004). Sensitivity and stability analysis in DEA with interval data. Applied mathematics and computation156(2), 463-477.
Jahanshahloo, G. R., Matin, R. K., & Vencheh, A. H. (2004). On FDH efficiency analysis with interval data. Applied mathematics and computation159(1), 47-55.
Jahanshahloo, G. R., Matin, R. K., & Vencheh, A. H. (2004). On return to scale of fully efficient DMUs in data envelopment analysis under interval data. Applied mathematics and computation154(1), 31-40.
Wei, Q., Zhang, J., & Zhang, X. (2000). An inverse DEA model for inputs/outputs estimate. European journal of operational research121(1), 151-163.
Yan, H., Wei, Q., & Hao, G. (2002). DEA models for resource reallocation and production input/output estimation. European journal of operational research136(1), 19-31.