نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: اگرچه بیش از چهار دهه از طرح موضوع دورکاری به‌عنوان یک روش جدید برای ساماندهی کار و نیروی انسانی می‌گذرد، اما در کشور ما مطالعات علمی و دانشگاهی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. بااین‌وجود، در سال‌های اخیر اجرای طرح دورکاری در دستور کار دولت قرارگرفته است و بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی موظف شده‌اند دستورالعمل‌های دولت درزمینهٔ دورکاری را پیاده نمایند. همچنین حضور بحران‌هایی مانند همه‌گیر شدن کووید 19 بر اهمیت این موضوع در سال اخیر افزوده است.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش با روش پیمایشی به جمع‌آوری اطلاعات کارکنان دورکار در ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شد. به‌این‌ترتیب که با طراحی دو نوع پرسشنامه ویژه کارکنان و مدیران، ابعاد مختلف طرح و پیامدهای اجرای دورکاری در این وزارتخانه از دو منظر مدیران و کارکنان، موردبررسی قرار گرفت.
یافته‌ها:نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء اصلی دورکاری می‌باشد، بنابراین بدون فراهم بودن زیرساخت‌های آن امکان اجرای این طرح تقریباً غیرممکن می‌باشد. باید توجه داشت که زیرساخت‌های ارتباطی در ابزارهای ارتباطی چون کامپیوتر و خطوط ارتباطی چون اینترنت پرسرعت خلاصه نمی‌شود و امکان دسترسی به سیستم اتوماسیون داخلی سازمان و کارتابل کاری کارکنان نیز بخشی از آن می‌باشد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: در این تحقیق اجرای طرح دورکاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیدگاه مدیران و کارکنان موردبررسی قرارگرفته است و چالش‌های اساسی پیش روی این طرح مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند و بر این اساس، پیشنهاد‌هایی برای اجرای بهتر این طرح در سازمان‌های دولتی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Challenges Facing the Telecommuting Plan and Providing Solutions for Its Effective Implementation - A Case Study of the Ministry Of Industry, Mines and Trade

نویسندگان [English]

  • Hamed Nozari 1
  • Mohammad Ebrahim Sadeghi 2
  • Seyed Saeed Monajemzade 3

1 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 PhD in Economics and Financial Management of Higher Education, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Although more than four decades have passed since the issue of telecommuting as a new method for organizing work and manpower, but in our country, not much scientific and academic studies have been done in this field. However, in recent years, the implementation of the telecommuting plan has been on the government's agenda, and many government agencies and institutions have been required to implement government directives on telecommuting. The presence of crises such as the outbreak of COVID 19 has also added to the importance of this issue in recent years.
Methodology: In this research, the data of teleworkers in the central headquarters of the Ministry of Industry, Mines and Trade were collected through a survey method. Thus, by designing two types of questionnaires for employees and managers, different dimensions of the plan and the consequences of telecommuting in this ministry from two perspectives of managers and employees were examined.
Findings: The results showed that information and communication technology is the main component of telecommuting, so without its infrastructure, it is almost impossible to implement this plan. It should be noted that communication infrastructure is not limited to communication tools such as computers and communication lines such as high-speed Internet, and the possibility of access to the organization's internal automation system and employee work card is also part of it.
Originality/Value: In this research, the implementation of telecommuting project in the Ministry of Industry, Mines and Trade has been studied from the perspective of managers and employees and the main challenges facing this project have been analyzed and based on this, suggestions for better implementation of this project in Government agencies provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Telecommunications
  • Information and Communication Technology
  • Efficiency
Apgar, M. (1998). The alternative workplace: changing where and how people work. Harvard business review, 121–36. URL: https://hbr.org/1998/05/the-alternative-workplace-changing-where-and-how-people-work
Bailey, D., & Kurland, N. (2002) .A review of telework research: findings, new directions, and lessons for the study of modern work. Journal of organizational behavior 23(4), 383– 400.
Bailey, N. B. K. D. E., & Kurland, N. B. (1999). The advantages and challenges of working here, there, anywhere, and anytime. Organizational dynamics, 28(2), 53-68.
Bajzikova, L., Sajgalikova, H., Wojcak, E., & Polakova, M. (2016). How far is contract and employee telework implemented in SMEs and large enterprises? (Case of Slovakia). Procedia-social and behavioral sciences, 235, 420-426.
Bernardino, A., Ben-Akiva, M., Salomon, I. (1992). Stated preference approach to modeling the adoption of telecommuting. Transportation research record, 1413, 22–30.
Bojovic, D., Benavides, J., & Soret, A. (2020). What we can learn from birdsong: mainstreaming teleworking in a postpandemic world. Earth system governance, 5, 100074. URL: https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100074
Chapman, A. J., Sheehy, N. P., Heywood, S., Dooley, B., & Collins, S. C. (1995). The organizational implications of teleworking. International review of industrial and organizational psychology, 10, 229-248.
EIA, U. (2010). Energy Information Administration “International Energy Outlook”. http://www.ourenergypolicy.org/wpcontent/uploads/2011/12/2010_07_EIA_InternationalEnergyOutlook.pdf
Elldér, E. (2020). Telework and daily travel: New evidence from Sweden. Journal of transport geography, 86, 102777. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692319311305
Frolick, M. N., Wilkes, R. B., & Urwiler, R. (1993). Telecommuting as a workplace alternative: an identification of significant factors in American firms' determination of work-at-home policies. The journal of strategic information systems, 2(3), 206- 220.
Golden, T. D. (2006). Avoiding depletion in virtual work: telework and the intervening impact of work exhaustion on commitment and turnover intentions. Journal of vocational behavior, 69(1), 176-187.
Handy, S. L., & Mokhtarian, P. L. (1995). Planning for telecommuting measurement and policy issues. Journal of the American planning association, 61(1), 99-111.
Helminen, V., & Ristimäki, M. (2007). Relationships between commuting distance, frequency and telework in Finland. Journal of transport geography, 15(5), 331-342.
Hunton, J. E., & Harmon, W. K. (2004). A model for investigating telework in accounting. International journal of accounting information systems, 5(4), 417-427.
Huws, U., Robinson, W. B., & Robinson, S. (1990). Telework towards the elusive office. John Wiley & Sons, Inc.
Illegems, V., Verbeke, A., & S'Jegers, R. (2001). The organizational context of teleworking implementation. Technological forecasting and social change, 68(3), 275-291.
Jackson, P. J., & Van der Wielen, J. (Eds.). (1998). Teleworking: international perspectives: from telecommuting to the virtual organisation. Psychology Press.
Jalali, A. A. (2010). Do's and don'ts of telecommuting. Information age analysts, 40. (In Persian) magiran.com/p825547
Kazekami, S. (2020). Mechanisms to improve labor productivity by performing telework. Telecommunications policy, 44(2), 101868. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596119301120
Mannering, J. S., & Mokhtarian, P. L. (1995). Modeling the choice of telecommuting frequency in California: an exploratory analysis. Technological forecasting and social change, 49(1), 49-73.
Nilles, J., 1994. Making telecommuting happen: a guide for telemanagers and telecommuters. Van Nostrand Reinhold, New York.
Olson, M. H. (1981). Remote office work: implications for individuals and organizations. Center for Research on Information Systems. New York University: New York.
Pérez, M. P., Sánchez, A. M., & de Luis Carnicer, M. P. (2002). Benefits and barriers of telework: perception differences of human resources managers according to company's operations strategy. Technovation, 22(12), 775-783.
Pérez, M. P., Sánchez, A. M., de Luis Carnicer, P., & Jiménez, M. J. V. (2005). The differences of firm resources and the adoption of teleworking. Technovation, 25(12), 1476-1483.
Rietveld, P. (2011). Telework and the transition to lower energy use in transport: on the relevance of rebound effects. Environmental innovation and societal transitions, 1(1), 146-151.
Rothengatter, W. (2003). Environmental concepts–physical and economic. In Handbook of Transport and the Environment. Emerald Group Publishing Limited.
Shin, B., El Sawy, O. A., Sheng, O. R. L., & Higa, K. (2000). Telework: existing research and future directions. Journal of organizational computing and electronic commerce, 10(2), 85-101.
Silva-C, A. (2019). The attitude of managers toward telework, why is it so difficult to adopt it in organizations?. Technology in society, 59, 101-133.
Sohrabi, B., & Rezaeian, A. (2006). Investigation of telework in Kosar economic organization. Payam Modiriat, 19. (In Persian)
Stiles, J. (2020). Strategic niche management in transition pathways: telework advocacy as groundwork for an incremental transformation. Environmental innovation and societal transitions, 34, 139-150.
Van Sell, M., & Jacobs, S. M. (1994). Telecommuting and quality of life: a review of the literature and a model for research. Telematics and informatics, 11(2), 81-95.
Venkatesh, V., & Speier, C. (2000). Creating an effective training environment for enhancing telework. International journal of human-computer studies, 52(6), 991-1005.
Zhang, S., Moeckel, R., Moreno, A. T., Shuai, B., & Gao, J. (2020). A work-life conflict perspective on teleworks. Transportation research part a: policy and practice, 141, 51-68.