نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: چالش‌ها همراه با تغییرات در طی ده سال اخیر تأییدی بر اهمیت استفاده از نرم‌افزار توسط کسب‌وکارها است، سازمان‌ها امروزه به هزینه و کیفیت نرم‌افزارها به‌طور متفاوتی می‌نگرند. درحالی‌که سازمان‌های IS به‌طور رسمی هزینه‌های مهندسی توسعه تکراری را کاهش می‌دهند، ماهیت اساسی نرم‌افزار در یک محصول یا سرویس پیشنهادی در ارزیابی اهمیت فرایندهای توسعه است؛ بنابراین، سازمان‌ها در پی حداکثر‌سازی استفاده از هر ابزار در دسترس یا مدل‌ها برای افزایش کارایی و اثربخشی توسعه نرم‌افزار هستند.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش از متدولوژی شش سیگما که بر بهبود فرایند و کاهش تغییرپذیری تمرکز دارد استفاده شده است. در پروژه‌های شش سیگما از یکی از دو متدولوژی DMAIC و  DFSS‌استفاده می‌شود.
یافتهها: اگرچه دو نگرش مسلط در دسترس هستند، ولی آیا آن‌ها با هم مشارکت می‌کنند. یکی از راه‌حل‌ها شامل مدل CMMI است که به‌عنوان چهارچوبی برای بهبود روش‌ها و فرآیندها استفاده‌شده برای توسعه نرم‌افزار و یا توسعه و تحویل سرویس است. انتخاب دیگر به‌کارگیری برنامه شش سیگما برای بیان مسائل کیفیت و رضایت مشتری است. الزامی است که درک کنیم آیا این نگرش‌ها برای استفاده یکپارچه سازگار هستند یا باید به‌طور مستقل از هم استفاده شوند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله به بررسی مسائل و روش‌های انسجام این دو متدولوژی می‌پردازد و تاکتیک‌ها و استراتژی‌های انسجام آن‌ها را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Coherence Strategy for Six Sigma and Capability Maturity Model of Software

نویسندگان [English]

  • Shaban Elahi 1
  • Jalil Mousavi 2

1 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Iran

2 Master of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Challenges associated with changes in the last ten years confirmed the importance of the use of the software by businesses. Today, organizations are viewed differently the cost and quality of software. While the IS organization formally reduce redundant development and engineering costs, the basic nature of the software in a product or service on the evaluation is development process. Thus, organizations are looking for effective software development.
Methodology: In this study, Six Sigma methodology is used which focuses on improving the process and reducing variability. Six Sigma projects use one of two DMAIC and DFSS methodologies.
Findings: Although the two dominant approaches are available, But if they are participating. One of the solutions containing is CMMI model that is as a framework for improvement in the methods and service delivery. Another option is to use the Six Sigma program to articulate the issues of quality and customer satisfaction. It is necessary to understand whether these attitudes are compatible to use with integrated systems or should be used independently of each other.
Originality/Value: This paper addresses the issues of coherence and consistency of these two methodologies and checks their coherence strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CMM
  • CMMI
  • Six Sigma
  • DMAIC
  • System engineering
  • Software engineering
Antony, J., Bhuller, A. S., Kumar, M., Mendibil, K., & Montgomery, D. C. (2012). Application of Six Sigma DMAIC methodology in a transactional environment. International journal of quality & reliability management, 29(1), 31-53.
CMMI product development team. (2000). ARC V1.0 Assessment requirement for CMMI, VERSION 1.0(CMU/SEI-2000-TR-011, ESC-TR-2000-011). Pittsburgh, PA, software engineering institute, Carnegie Mellon University.
CMMI product development team. (2000). CMMI for systems engineering/software engineering /integrated product and process development, version 1.02 continuous representation (Cmu/sei-2000-tr-031, esc-tr-2000-096). Pittsburgh, pa: software engineering institute, Carnegie Mellon University.
CMMI product development team. (2000). SCAMPI.v1.0, standard CMMI assessment method for process development: method description, version 1.0(CMU/SEI-2000-TR-009, ESC-TR-2000-009). Pittsburgh: software institute, Carnegie Mellon University.
Jafari, P., Yazdani, S. (2008). The six sigma and lean management approaches in education. Journal of instruction and evaluation, 1(3), 7-40. (In Persian). URL: http://jinev.iaut.ac.ir/article_522006.html?lang=en
Proctor, T. (1999). Creative problem solving for managers. Psychology Press.
Pyzdek, T., & Keller, P. (2014). Six sigma handbook. McGraw-Hill Education.
Sandholm, L., & Sorqvist, L. (2002). 12 requirements for Six Sigma success. Lean & Six Sigma review2(1), 17-22.
Software program managers network, program managers guide to software acquisition best practices, version 2.
Sofware engineering institute.(1997). Software CMM, version 2 (draft c). URL: http://sei.cmu.edu/activities/cmm/draft-c/c.html.
Tennant, G. (2001). Six Sigma: SPC and TQM in manufacturing and services. Gower Publishing, Ltd.
Treichler, D., Carmichael, R., Kusmanoff, A., Lewis, J., & Berthiez, G. (2002). Design for Six Sigma: 15 lessons learned. Quality progress35(1), 33-42.
Watson, G. H. (2001). Cycles of learning: observations of Jack Welch. In six sigma forum magazine, 1(1), 13-17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Young, J. (2001). Driving performance results at American express. Six sigma forum magazine, 11(1).URL:https://secure.asq.org/perl/msg.pl?prvurl=http://rube.asq.org/pub/sixsigma/past/vol1_issue1/driving.pdf