تأثیر فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی‌گری‌ هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف‌کنندگان شرکت سینره

زینب شریفی؛ ناصر یزدانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 333-349

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان از طریق نقش میانجی‌گری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف‌کنندگان می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: با توجه به جامعه نامحدود کاربران رسانه‌های اجتماعی شرکت آرایشی و بهداشتی سینره، تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

بررسی اثر عوامل موثر بر خرید واقعی با نقش میانجی قصدخرید و نقش تعدیلگری نوع محصول ایرانی

علی اکبر شهری مجارشین؛ علیرضا روستا؛ عبدالله نعامی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 96-115

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر خرید واقعی یا نهایی کالای ایرانی با ارزیابی اثر میانجی‌گری قصد خرید و نقش تعدیل‌گری نوع محصول ایرانی می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق از بعد هدف کاربردی بوده و از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و دارای استراتژی توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان و مصرف‌کنندگان ...  بیشتر