تأثیر فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی‌گری‌ هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف‌کنندگان شرکت سینره

زینب شریفی؛ ناصر یزدانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 333-349

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان از طریق نقش میانجی‌گری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی مصرف‌کنندگان می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: با توجه به جامعه نامحدود کاربران رسانه‌های اجتماعی شرکت آرایشی و بهداشتی سینره، تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر