ارزیابی مدیریت ریسک در بانکداری ایران بر اساس اصول راهنمای IFSB

مجید فیض عارفی؛ مریم حافظیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 117-136

چکیده
  هدف: این پژوهش باهدف ارزیابی مدیریت ریسک بانکداری اسلامی بر‌اساس اصول راهنمای IFSB دریکی از بانک‌های دولتی استان خراسان شمالی انجام شد.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کارمندان شعب و کارمندان و مدیران دوایر مختلف مدیریت منطقه بانک موردنظر بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و ابزار ...  بیشتر