مدل مکان‌یابی بهینه‌ی استقرار پایانه‌های اتوبوس‌رانی و میزان ارزیابی عوامل مؤثر بر آن

مرتضی شفیعی؛ هیلدا صالح؛ آسیه سادات حاتمی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 239-251

چکیده
  هدف: پایانه‌ها، مراکز عمده مسافربری شهری هستند که نقش مهم جمع‌آوری تقاضا و پخش آن را در شبکه بر عهده‌دارند. عملکرد صحیح پایانه‌ها درگرو برنامه‌ریزی درست آن‌ها است که بخش مهمی از آن به مکان‌یابی اصولی آن‌ها اختصاص می‌یابد. مسئله مکان‌یابی پایانه‌های اتوبوس‌رانی درون‌شهری ازجمله مسائل بهینه‌سازی محسوب شود.روش‌شناسی پژوهش: ...  بیشتر