نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد پرند

10.22105/imos.2023.368395.1254

چکیده

در فضای کسب و کار امروزی نقش بازاریابی و مدیریت برند دارای اهمیت بالایی میباشد. مطالعات نشان می دهد که مهارت بسیار بالا و جذاب صاحبان کسب و کارها با توانایی آنها در ایجاد و مدیریت برند شناخته میشود. به همین دلیل برند ها از مهمترین دارایی های مشهود سازمان میباشد. یکی از نمونه های بارز بازاریابی ، بازاریابی مکانی است.در این نوع بازاریابی، هدف ایجاد هویت برند در خصوص یک محل جغرافیایی خاص میباشد. برای یک بازاریابی و برندینگ مکانی موفق باید عوامل کلیدی موفقیت شناسایی شوند. عوامل کلیدی مختلفی برای موفقیت بازاریابی مکانی و برندینگ مکانی وجود دارد. هدف از این تحقیق ، شناسایی و بررسی میزان تاثیر هر یک از این عوامل کلیدی موفقیت می باشد. برای این منظور با استفاده از نظر خبرگان 5 عامل کلیدی موفقیت انتخاب شدند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های معتبر مشاور بازاریابی و برندینگ کشور در نظر گرفته شد که نهایتا 35 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور رتبه بندی عوامل 5 گانه کلیدی موفقیت از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در میان عوامل پنج گانه « چشم انداز و تحلیل استراتژیک » و « گروه های برنامه ریزی » بیشترین میزان تاثیر را بر موفقیت بازاریابی و برندینگ مکانی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The use of multi-criteria decision models in investigating the key factors of success in marketing and location branding in an uncertain environment

نویسنده [English]

  • ghasem farajpour

Department of industrial engineering-parand branch

چکیده [English]

In today's business environment, the role of marketing and brand management is very important. Studies show that the very high and attractive skill of business owners is known by their ability to create and manage a brand. For this reason, brands are one of the most important visible assets of the organization. One of the prominent examples of marketing is location marketing. In this type of marketing, the goal is to create a brand identity in a specific geographic location.For a successful location marketing and branding, key success factors must be identified. There are several key factors for the success of location marketing and location branding. The purpose of this research is to identify and evaluate the impact of each of these key success factors. For this purpose, 5 key factors of success were selected using the opinion of experts.The statistical population of this research was considered the reputable marketing and branding consulting companies of the country, and finally 35 questionnaires were examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Hierarchical analysis "
  • ،"
  • branding"
  • ، "
  • marketing"