هدف عمده نشریه «مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی» ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه رشته‌های مدیریت و مباحث بین رشته‌‎ای می‌باشد تا آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های مربوطه خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند. امید است که این نشریه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد. به منظور نیل به این هدف، پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

 مهم‌ترین حوزه‌های مورد تاکید برای انتشار مقاله‌ها به شرح زیر می‌باشند:

1-  مدیریت استراتژیک

2-  مدیریت صنعتی

3-  مدیریت مالی

4- حسابداری

5- اقتصاد با گرایش پولی و مالی

6- مدیریت بازرگانی

7- مدیریت منابع انسانی

8- مدیری رفتار سازمانی

9-مدیریت آموزشی

10-مدیریت اجرایی

11- مدیریت نوآوری

12- مهندسی صنایع

13- مهندسی مالی

14-مدیریت تولید و عملیات

15- مدیریت سلامت

16- مدیریت گردشگری

17- و سایر رشته‌‎های مرتبط با عنوان نشریه