نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22105/imos.2022.316586.1190

چکیده

هدف: براساس نظریه اقتضایی موفقیت هر سازمانی در گرو اجرای طرحها و برنامه‌های متناسب با توانمندیها و زیرساخت‌های آن سازمان می‌باشد. بنابراین توجه به توانمندیها و امکانات موجود در فرایند طراحی استراتژی‌های نوآوری می‌تواند باعث بهبود عملکرد مالی هر سازمانی شود. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل اثرات استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد مالی با میانجی‌گری متغیرهای اقتضائی (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیندهای داخلی و عملکرد مشتری) می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی‌ـ پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده‌های پژوهش به کمک پرسش‎نامه جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری پژوهش، حاضر شرکتهای تولیدی شهر همدان می‌باشد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده تحلیل رگرسیون و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام‌ شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است.

یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش حاضر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد مالی اثر مثبت و معناداری داشته و متغیرهای اقتضائی (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیندهای داخلی و عملکرد مشتری) بر رابطه بین استراتژی-های نوآوری و عملکرد مالی دارای اثر مثبت و معناداری می‌باشند. بدین معنی که بخشی از این رابطه از سوی این متغیرها تبیین و میانجی می‌شوند. همچنین طبق نتایج پژوهش حاضر متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، تحصیلات، رشته تحصیلی، سنوات خدمتی و نوع صنعت بر عملکرد مالی تاثیر معناداری ندارند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: از آنجائیکه تداوم فعالیت شرکتها در گرو عملکرد مالی موفق آنها می‌باشد، لذا استراتژیهای نوآوری از طریق بهبود عملکرد مالی می‌توانند نقش بسزائی در تداوم فعالیت شرکتها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Innovation Strategies on Financial Performance Mediated by Contingency Variables

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazaripour
  • Amir Hossain Ranjbar

Accounting Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Purpose: According to the contingency theory, the success of any organization depends on the implementation of designs tailored to the capabilities and infrastructure of that organization. Paying attention to the capabilities and infrastructure in the process of designing innovation strategies can improve the financial performance of any organization. Therefore, the purpose of this study is to analyze the effects of innovation strategies on financial performance mediated by contingency variables such as human capital, structural capital, customer capital, management accounting information systems, internal process performance and customer performance.

Methodology: The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory correlation study. The required data were collected through questionnaire. The statistical population of the present study is manufacturing companies of Hamadan. Regression analysis and structural equation modeling were used to test the hypotheses and analyze the data. SPSS and SmartPLS software were also used to analyze the data.

Findings: According to the research findings, Innovation strategies have a positive and significant effect on financial performance. Contingency variables (human capital, structural capital, customer capital, management accounting information systems, internal process performance and customer performance) have a positive and significant effect on the relationship between innovation strategies and financial performance. This means that part of this relationship is explained and mediated by these variables. The research findings indicate the demographic variables of gender, age, education, field of study, years of service and type of industry do not have a significant effect on financial performance.

Originality/Value: Since the companies' going concern depends on their successful financial performance, so, innovation strategies through improving financial performance can play a significant role in the companies' going concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Strategies
  • financial performance
  • Contingency Variables
  • Manufacturing Companies