نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22105/imos.2021.288228.1101

چکیده

هدف: امروزه به دلیل پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار که با سطح بالایی از عدم اطمینان و ریسک همراه است، شرکت‌ها درصدد مدیریت و کاهش ریسک زنجیره تأمین خود می‌باشند. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک‌های زنجیره تأمین، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین است. برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، لازم است قابلیت‌های مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین قابلیت‌ها، قابلیت‌های تکنولوژیکی است. شرکت‌هایی که در قابلیت‌های تکنولوژیکی از بلوغ کافی برخوردار نیستند، نمی‌توانند چندین شیوه مدیریت ریسک را هم‌زمان اجرایی نمایند. از طرفی بسیاری از قابلیت‌های تکنولوژیکی به یکدیگر مرتبط بوده و قادر به ایجاد تأثیر متقابل بر سایر توانایی‌ها هستند. ازاین‌رو در این مقاله برای کاهش ریسک‌ها و به‌تبع آن افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، پس از شناسایی شاخص‌های مربوط به قابلیت‌های تکنولوژیکی، این شاخص‌ها اولویت‌بندی شدند.

روش‌شناسی پژوهش: در ابتدا با بررسی تحقیقات انجام‌شده در حوزه تاب‌آوری زنجیره تأمین، شاخص‌های مربوط به قابلیت‌های تکنولوژیک برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین بررسی شد و فهرستی از معیارهای شناسایی‌شده در اختیار خبرگان شرکت قرار گرفت، سپس معیارهای موردنظر پس از بررسی موردمطالعه و بر اساس نظر خبرگان با روش دلفی فازی تعدیل، تائید و نهایی شد. در گام بعد بر اساس روش سوآرا شاخص‌های موردنظر وزن دهی شدند.

یافته‎ها: شاخص‌های قابلیت تکنولوژیکی همکاری، چابکی زنجیره تأمین، انعطاف‌پذیری عرضه به ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌ها شناسایی گردیدند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: با توسعه فناوری اطلاعات و لزوم تاب آوری زنجیره های تامین، شناسایی قابلیت‌های تکنولوژیکی و تأثیر آن بر تاب‌آوری برای کاهش ریسک زنجیره تأمین ضروری است. در این مقاله ضمن شناسایی قابلیت‌های تکنولوژیکی برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، این قابلیت‌ها اولویت‌بندی می‌گردند. همچنین استفاده تلفیقی از روش های دلفی فازی برای تایید شاخص ها و روش سوآرا منجر به استواری نتایج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking Technological Capabilities in order to enhance Resilience of the Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jalaladdin Hosseini Dehshiri 1
  • Mojtaba aghaei 2

1 Ph.D. student of Operation and Production Management, College of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 PhD student of Mnagement, College of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran

چکیده [English]

Purpose: Because of the complexity of today's business environment that are associated with high levels of uncertainty and risk, Company seeks to manage and reduce risk in their supply chain. One of the strategies to deal with supply chain risks is increasing the supply chain resiliency. To increase the resilience of the supply chain, it is necessary to be considered various capabilities. One of the most important capabilities are technological capabilities. Companies that do not have sufficient maturity in the technological capabilities cannot simultaneously implementing several ways of risk management. On the other hand, many technological capabilities related to each other and are able to interact with other abilities. Therefore, in this paper to reduce risk and consequently increase the resilience of the supply chain, after identifying indicators of technological capabilities, these indicators were prioritized.

Methodology: At first, with the review conducted research in the field of supply chain resiliency, Indicators related to technological capabilities to increase supply chain resiliency were investigated and A list of identified criteria was placed at the disposal of company experts. Then, these criteria after examining in the case study and according to the experts with the Fuzzy Delphi method were modified and finalize. In the next step, based on SWARA method relevant indicators were weighted.

Findings: Criteria of technological collaboration, supply chain agility, flexibility of supply respectively were recognized as the most important indicator.

Originality/Value: With the development of information technology and the need for supply chain resilience, identifying technological capabilities and their impact on resilience is essential to reduce supply chain risk. In this paper, while identifying technological capabilities to increase supply chain resilience, these capabilities are prioritized. Also, the combined use of fuzzy Delphi methods to confirm the indicators and SWARA method has led to the stability of the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience Supply Chain
  • Technological Capabilities
  • Fuzzy Delphi
  • SWARA