نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ‌مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان، ایران

10.22105/imos.2021.291600.1125

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباط اثر بخش است، جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان بودند، که تعداد آن ها بر اساس آمار واحد منابع انسانی 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 661 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی وطبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آنها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده اند. نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که قابلیت اعتبار رهبر از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش بر رضایت ارتباطی تاثیر دارد که ضریب تأثیر آن 16/0 می باشد. با توجه به خروجی warppls مقدار معناداری برای تاثیر مستقیم قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی و همچنین تاثیر قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی از طریق ارتباط موثر معنادار است. قابلیت ارتباط رهبر بر ارتباطات موثر و رضایت ارتباطات تاثیر مثبت با ضرایب 49/0 و 45/0 دارد همچنین تاثیر مستقیم ارتباطات موثر بر رضایت ارتباطات مثبت با ضریب 33/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of leader credibility on employee communication satisfaction by maintaining effective communication

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Morteza Torabi 3

1 Ph.D. Candidate, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 MSc. Student Manager of Public Administration, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the effects of leadership ability on employee communication satisfaction by maintaining effective communication. Each area was selected using Cochran's formula of 661 sample size and the sample were selected using random sampling method and classes appropriate to the size of each selected class. Standard questionnaires were used to collect the required data in this study and their validity and reliability were tested, which had high validity and reliability. The results of the analysis performed in the study showed that the credibility of the leader by maintaining effective communication has an effect on communication satisfaction with an impact factor of 0.16. According to the output of warppls, a significant amount is significant for the direct effect of leader credibility on communication satisfaction and also the effect of leader credibility on communication satisfaction through effective communication. The leader's ability to communicate on effective communication and communication satisfaction has a positive effect with coefficients of 0.49 and 0.45. Also, the direct effect of effective communication on positive communication satisfaction with a coefficient of 0.33.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader credibility
  • communication satisfaction
  • effective communication maintenance