نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر برنامه‌ریزی- ایرانیان نت

10.22105/imos.2021.271903.1028

چکیده

هدف: تحقیق حاضر باهدف تدوین و انتخاب استراتژی تعامل با ذینفعان در طول چرخه عمر پروژه در پروژه‌های نفتی با بهره‌گیری از ماتریس SWOT در اکسل، روش تاپسیس فازی و یک مدل ریاضی پیشنهادی در شرکت نفت و گاز پارس انجام‌شده است.
روش‌شناسی‌پژوهش: بدین منظور؛ به ترتیب تعداد 9 نقطه قوت، 8 نقطه‌ضعف، 7 تهدید و 8 فرصت توسط ماتریس سوات پردازش و سپس 15 راهبرد پیشنهادی با استفاده ازنظرات یک نمونه 23 نفری در دسترس از خبرگان در پروژه‌های موردمطالعه ارائه‌شده است. سپس رتبه‌بندی راهبردها از روش تاپسیس فازی در اکسل انجام، و در مرحله آخر نیز مدل ریاضی پیشنهادی در نرم‌افزار گمز حل و انتخاب استراتژی تعامل با ذینفعان مشخص‌شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که میزان عددی عوامل درونی برابر 124/0 و میزان عددی عوامل بیرونی برابر 003/0 به دست آمد. لذا وضعیت راهبردی شرکت در ناحیه اول قرار گرفت و نیاز است راهبردهای تهاجمی در دستور کار قرار این شرکت قرار گیرد. همچنین رتبه‌بندی راهبردها با استفاده از روش تاپسیس فازی انجام شد و یافته‌های حل مدل ریاضی برای انتخاب استراتژی بهینه تعامل با ذینفعان نشان داد که نتایج مدل ریاضی یک نتیجه متفاوت از نتیجه تصمیم‌گیری چند شاخصه است و هر استراتژی می‌تواند چند تعارض را پوشش دهد و ارتباط با ذینفعان را بهبود ببخشد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: این مقاله با ارائه روشی جهت شناسایی، اولویت‌بندی و تعیین استراتژی‌های مناسب جهت تعامل با ذینفعان باعث افزودن ارزش علمی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Develop and Select A Strategy for Interaction with Stakeholders During the Project Life Cycle in Oil Projects

نویسنده [English]

  • Raman Rezaei

Project Planning Manager- Iraniannet

چکیده [English]

Purpose:The aim of this study was to develop and select a strategy for interacting with stakeholders during the project life cycle in oil projects using SWOT matrix in Excel, fuzzy tops method and a proposed mathematical model in Pars Oil and Gas Company.
Methodology:For this purpose, 9 strengths, 8 weaknesses, 7 threats and 8 opportunities were presented by Swat Processing Matrix and then 15 proposed strategies using the views of a sample of 23 people available from experts in the studied projects. Then, the ranking of strategies was performed by fuzzy topsis method in Excel, and in the last step, the proposed mathematical model was solved in Gamz software and the strategy of interaction with stakeholders was determined.
Findings: Findings showed that the numerical value of internal factors was 0.124 and the numerical value of external factors was 0.003. Therefore, the strategic position of the company was in the first area and it is necessary to put aggressive strategies on the agenda of this company. Also, the ranking of strategies was done using fuzzy topsis method and the findings of solving the mathematical model to select the optimal strategy of interaction with stakeholders showed that the results of the mathematical model are different from the result of multi-criteria decision making and each strategy can relate to several conflicts Improve stakeholders.
Originality/Value: This article adds scientific value by providing a way to identify, prioritize and determine appropriate strategies for interacting with stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Select Strategy
  • Stakeholder Interaction
  • SWOT
  • F-TOPSIS method
  • Pars Oil and Gas Company