اعضای مشورتی هیات تحریریه


سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی استاد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران