نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22105/imos.2022.341854.1231

چکیده

هدف: این تحقیق به بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی می‌پردازد.

روش‌شناسی پژوهش: پژوهش ذیل از نظر هدف، از نوع کاربردی است. از آنجاییکه این پژوهش به بررسی رابطه چند متغیر بطور مثال، رابطه متغیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت می‌پردازد و به نه دستکاری آن‌ها پرداخته می‌شود، از نوع تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان تهران است. روش گرد آوری داده‌ها پرسشنامه است.تعداد گویه‌های پرسشنامه 42 عدد است که حجم نمونه آن 202 پرسشنامه است که همه این تعداد به درستی تکمیل شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و PLS 3 استفاده گردید.

یافته‎ها: این تحقیق دارای 7 فرضیه است که در این بین تمام فرضیات تحقیق 5 فرضیه تایید شده‌اند و یافته‌ها نشان می‌دهد که هوش تجاری بر تسهیم دانش مزیت رقابتی و عملکرد شرکت تاثیر گذار است. این موضوع نشان دهنده این است که مدیران در راستای بهبود عملکرد، افزایش توانایی خود در پاسخ به مخاطرات و چالش‌های بیرونی به اجرای هوش تجاری در سازمان خود توجه کنند. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که تسهیم دانش بر مزیت رقابتی ، مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت تاثیر گذار است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بکارگیری هوش تجاری در سازمان و کسب و کارهای کوچک و متوسط منجر به افزایش عملکرد، کسب مزیت رقابتی، افزایش به اشتراک گذاری دانش خواهد شد. این پژوهش می‌تواند به سازمان‌ها در راستای بکارگیری هوش تجاری در فعالیت‌هایشان بصورت تخصصی‌تر کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Business Intelligence on Firm Performance by Considering the Mediating Role of Knowledge Sharing, Organizational Innovation and Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • hossein norouzi 1
  • soheila khoddami 2
  • zahra abidi 2

1 Assistant Prof., Dep. of Business, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: This study examines the effect of business intelligence on firm performance by considering the mediating role of knowledge sharing, organizational innovation and competitive advantage.

Methodology: The following research is applied research. Since this study examines the relationship between several variables, for example, the relationship between business intelligence variables on firm performance and does not manipulate them, it is a descriptive correlational research. The statistical population of this research is small and medium entrepreneurship in Tehran province. The method of data collection is a questionnaire. The number of items in the questionnaire is 42, the sample size of which is 202 questionnaires, all of them have been completed correctly. Structural equation modeling and SPSS and PLS 3 software were used to analyze the data.

Findings: This research has 7 hypotheses, among which all 5 hypotheses of the research have been confirmed and the findings show that business intelligence has an impact on the sharing of competitive knowledge and firm performance. This indicates that managers pay attention to the implementation of business intelligence in their organization in order to improve performance, increase their ability to respond to external risks and challenges. The findings of this study also show that knowledge sharing impacts on competitive advantage, competitive advantage impacts on firm performance.

Originality/Value: The results of this study showed that the use of business intelligence in the organization and small and medium entrepreneurship will lead to increased performance, competitive advantage, increased knowledge sharing. This research can help organizations to use business intelligence in their activities in a more specialized way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Business Intelligence"
  • Company Performance"
  • Knowledge Sharing"
  • Organizational Innovation"
  • , "
  • Competitive Advantage"