نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

10.22105/imos.2022.329542.1212

چکیده

هدف: با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ و لزوم فاصله گذاری اجتماعی، آموزش مجازی و برگزاری امتحانات به صورت آنلاین جایگرین آموزش حضوری شده است. بنابراین شیوع کرونا سبب شد تا در بسیاری از کشورها به آموزش مجازی (الکترونیکی) به عنوان یک ضرورت توجه شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان است.

روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق اطلاعات کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از متون علمی مکتوب و الکترونیکی جمع‌آوری شدند. همچنین، محقق به منظور بررسی دیدگاه و نظر معلمان به یادگیری دانش‌آموزان در آموزش مجازی پرسشنامه‌ای با 55 سؤال و 15 مؤلفه در نظر گرفته است. در این مطالعه مدارس مقطع متوسطه اول شهر بیرجند موردنظر قرار گرفته است و ۲۴۰ نفر از دبیران و معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اینترنتی بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای spss و pls استفاده شده است.

یافته‎ها: تحلیل ها نشان می دهد که آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان تاثیر معنی داری ندارد(05/0≤P). با این وجود آموزش مجازی بر رشد اعتقادی و بالندگی اخلاقی، تربیت اقتصادی و حرفه ای، رشد علمی و فناوری، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت زیستی و بدنی، نقش معلم، فضای آموزش و ارزشیابی تاثیر منفی و بر تناسب محتوا و منابع، نقش خانواده و محیط، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای هوشمند، نقش مواد آموزشی و زمان آموزش تاثیر مثبت دارد. به نظر می‌رسد با وجود مزیت‌های آموزش مجازی در مقابل آموزش حضوری، آموزش مجازی تاثیری بر یادگیری دانش آموزان ندارد و بهترین روش آموزشی به صورت ترکیبی از هر دو روش می باشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به اینکه در شرایط اپیدمی ویروس کرونا کلاس های آموزشی به صورت مجازی برگزار می شود و دانش آموزان این روش آموزشی را تجربه می کنند، لذا بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان مهم و ضروری به نظر می رسد. این مقاله به بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر مولفه های مختلف یادگیری دانش آموزان می پردازد. نتایج این پژوهش برای کارشناسان آموزش و پرورش، معلمان و مدیران مدارس قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of virtual education on students' learning

نویسنده [English]

  • Malihe Niksirat

Assistant Professor, Birjand University of Technology

چکیده [English]

Due to the outbreak of Coronavirus 2019 and the need for social distance, virtual education and online exams have replaced face-to-face education. Thus, the prevalence of corona has led to the consideration of virtual (electronic) education as a necessity in many countries. The purpose of this study is to investigate the effect of virtual education on students' learning. In this research, library information was collected using written and electronic scientific texts. Also, the researcher has considered a questionnaire with 55 questions and 15 components in order to assess teachers 'views and opinions on students' learning in virtual education. In this study, the first secondary schools of Birjand city have been considered and 240 teachers have been selected as a sample. The data collection method was an online questionnaire and sampling was done randomly. SPSS and pls software have been used to analyze the information. Analyzes show that virtual education has no significant effect on students' learning (P ≤ 0.05). However, virtual education has a negative impact on religious growth and moral development, economic and professional education, scientific and technological development, social and political education, biological and physical education, teacher role, educational environment and evaluation. Virtual education has a positive effect on the appropriateness of content and resources, the role of family and environment, the role of information and communication technology and smart tools, the role of educational materials and training time. It seems that despite the advantages of virtual education over face-to-face education, virtual education has no effect on students' learning and the best educational method is a combination of both methods. Due to the fact that in the context of the corona virus epidemic, educational classes are conducted virtually and students experience this educational method, so the study of the effect of virtual education on students' learning seems important and necessary. This article examines the impact of e-learning on various components of students' learning . The results of the study can be used for education experts, teachers and school principals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education, Students'
  • learning, Face-to-face education, Coronavirus 2019