نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تحصصی حسابداری، گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22105/imos.2021.286065.1092

چکیده

هدف: تلاش سازمان‌ها در دنیا‌ی امروزی در جهت بقاء در بازار و حفظ موقعیت رقابتی خود است. بنابراین سازمان‌ها سعی بر این دارند عواملی که بر این مهم اثرگذار است را تحت کنترل گرفته تا بتوانند شرایط مطلوب را به دست آورند. یکی از عوامل اثرگذار و بسیار مهم در این میان، نقش کارکنان سازمان به‌عنوان یک سرمایه‌راهبردی است. کارکنان با درک حمایت‌سازمانی نسبت به خود و ارزشمند تلقی شدن تلاش و عملکردشان توسط سازمان، علاوه بر متعهد شدن نسبت به سازمان و رضایت‌مندی، به فکر جبران برآمده و با رفتارهای مثبت و فراتر از وظیفه، رضایت خود را نشان می‌دهند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی بی‌تفاوتی سازمانی است.

روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت فولاد تکنیک اصفهان می‌باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف تصادفی بالغ ‌بر 124 می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جهت گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه‌ای همچون کتب و مقالات علمی و برای گردآوری داده‌های لازم جهت تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش از پرسشنامه استاندارد با روایی و پایایی قابل‌ قبول استفاده‌ شده است. جهت تلخیص اطلاعات مستخرج پرسشنامه از روش‌های آمار توصیفی مانند میانگین و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها جهت تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش از روش‌های آمار استنباطی و آزمون معادلات ساختاری و نرم‌افزار SPSS 22 و Smart Pls 2.0 استفاده ‌شده است.

یافته‎ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن تأثیرگذار است و همچنین حمایت‌سازمانی ادراک‌شده به‌صورت غیرمستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق عامل میانجی بی‌تفاوتی سازمانی تأثیردارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی بی‌تفاوتی سازمانی ابزاری مهم جهت ترجمه صدای کارکنان و لحاظ کردن خواسته‌ها و نیازهای آن‌ها به شمار می‌رود که برای نخستین بار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Perceived Organizational Support on the Organizational Citizenship Behavior with the Mediating Role of Organizational Indifference

نویسندگان [English]

  • Vahid Bekhradi Nasab 1
  • Milad Ahmadi 2

1 PhD in Accounting, Department of Accounting, Najafabad branch, Islamic Azad Univercity, Najafabad, Iran

2 M.Sc., Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Purpose: Nowadays, due to the increasing complexity, the issue perceived organizational support and the need for organizational citizen behavior has been considered more, while the topic of the organizational Indifference is one of the factors that can compromise the competitive position of the organization. Therefore, it is important to consider it. In this research, the relationship between perceived organizational support and organizational citizenship behavior through the role of Organizational Indifference as a mediation. has been investigated. This research is Practical in terms of purpose and is descriptive-survey and Correlation type in terms of nature.

Methodology: The statistical population is established of employees of Isfahan Steel Tehnika Co., For collecting information on the subject literature, a library method such as books and scientific articles was used and for measuring variables of the model, a standard questionnaire with valid and reliable reliability was used. The sampling method is a randomized, proportional to volume volume. For data typing, the inventory includes descriptive statistics such as mean and for analyzing the data to confirm or reject the research hypotheses, we used inferential statistics and test Structural equations and SPSS 22 software and Smart Pls 2.0 were used.

Findings: Findings of the research indicate that perceived organizational support influential is effective on organizational citizenship behavior and its dimensions. Also, perceived organizational support indirectly affects on organizational citizenship behavior through the role of Organizational Indifference as a mediate.

Originality/Value: Analyzing the effect of perceived organizational support on organizational citizenship behavior by emphasizing the mediating role of organizational indifference is an important tool for translating employees' voices and considering their wants and needs, which was used for the first time in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived organizational support
  • organizational citizenship behavior
  • organizational indifference