نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

10.22105/imos.2021.289758.1109

چکیده

چکیدههدف : هدف از انجام این تحقیق بهینه سازی سبد سهام بر مبنای نظریه ماتریس تصادفی در بورس اوراق بهادار بوده است جهت پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات مربوطه، با استفاده از توزیع مارچنکو - پاستورMarčenko – Pastur ) ( وجود خواهند داشت یا خیر؟ ..روش‌شناسی: داده‌های 31 سهم در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1398جهت همبستگی متقابل بین سهام‌ها مورد بررسی قرار گرفته می شود . بنابراین 749 قیمت پایانی روز و 748 لگاریتم بازده وجود خواهد داشت. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است.یافته‎ها: نتایج نشان داد : الف ) با مشاهده‌ی بزرگترین توزیع اجزای بردار ویژه، مشاهده می شود که در سمت چپ توزیع یک عدم تقارن شدید وجود دارد که یعنی بازار بیشتر به وقایع بد تا وقایع خوب واکنش می‌دهد. ب ) با پاکسازی ماتریس همبستگی می توان اختلاف بین ریسک پیش بینی شده و تحقق یافته را کمی کاهش داد. .به عبارت بهتر با شناسایی و خارج کردن سهام غیرارزشی از سبد سهام ریسک پرتقلیو کاهس می یابد. ج ) ماتریس تصادفی سهام می تواند به طور معناداری بازده و ریسک محقق شده بازار را پیش بینی نماید و لذا توانایی زیادی در تبیین ریسک اطلاعات بازار دارد. د ) نسبت معکوس مشارکت، سهام موثر بر بردارهای ویژه را تعیین می نماید و تحلیل اصلی ماتریس های تصادفی نیز بر پایه تعدیل این نسبت با استفاده از پاکسازی ماتریس تصادفی استاصالت/ارزش افزوده علمی: نظریه ماتریس تصادفی بر خلاف سایر روش های تشکیل پرتفلیو که به تعیین وزن هریک از دارایی ها در سبد سرمایه می پردازند، به شناسایی سهام غیرمفید و خارج نمودن آنها از سبد سهام می پردازد و از این طریق منجر به بهبود بازده و ریسک سبد سهام می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Portfolio Optimization and Random Matrix Theory in Stock Exchange

نویسنده [English]

  • mostafa heidari haratemeh

Assistant Professor, Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran

چکیده [English]

AbstractPurpose: The purpose of this study was to optimize the stock portfolio based on stochastic matrix theory in the stock market. and igenvalues to answer the question of whether the relevant information will exist using the Marčenko – Pastur distribution

.

Methodology: The data of 31 shares in Tehran Stock Exchange in the period 2016 - 2019 will be examined for cross-correlation between shares. So there will be 749 end-of-day prices and 748 logarithms of returns. This research has been done by descriptive-correlation method and is of applied research type..Findings: The results showed: a) Observing the largest distribution of eigenvectors components, it can be seen that there is a strong asymmetry to the left of the distribution, meaning that the market responds more to bad events than good events. b) By clearing the correlation matrix, the difference between the predicted and realized risk can be slightly reduced. In other words, by identifying and removing non-valuable stocks from the portfolio of portfolio, the risk is reduced. c) Stochastic stock matrix can significantly predict the realized return and risk of the market and therefore has a great ability to explain the risk of market information. d) The inverse participation ratio determines the stocks affecting the special vectors and the main analysis of random matrices is based on adjusting this ratio using random matrix clearance.Originality/Value: Stochastic matrix theory, unlike other portfolio formation methods that determine the weight of each asset in the portfolio, identifies unused stocks and removes them from the stock portfolio, thereby improving portfolio return and risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: &ldquo
  • Portfolio Optimization &rdquo
  • Random Matrix Theory &rdquo
  • ,&rdquo
  • cross-correlation &rdquo
  • Inverse participation ratio &rdquo
  • , &ldquo
  • eigenvectors &ldquo