آ

ا

 • اردوهای راهیان نور شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 465-482]

 • ارزیابی عملکرد ارزیابی مدیریت زنجیره تامین نظام دارویی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]

 • استان های ایران مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 406-422]

 • استراتژی نوآوری بررسی نقش میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد مالی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 387-405]

 • استراتژی‌های نوآوری تجزیه و تحلیل اثرات استراتژی های نوآوری بر عملکرد مالی با میانجی‌گری متغیرهای اقتضائی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 258-277]

 • اطلاعات مشتری تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 213-237]

 • الگوریتم تاپسیس فازی شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 465-482]

 • الگوریتم‌های فرا ابتکاری بکارگیری الگوریتم های کارآ برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مسأله مکانیابی- مسیریابی با در نظرگرفتن زمان سفر و سرویسدهی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-61]

 • امنیت شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی برخط با تکنیک MADM [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 356-370]

 • انتشار اطلاعات شخصی شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی برخط با تکنیک MADM [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 356-370]

 • انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 213-237]

ب

 • بازآرایی طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 150-159]

 • بازارهای سازمانی آسیب‌شناسی سنجش و مدیریت رضایت مشتریان در شرکت های با مشتریان سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 316-337]

 • برجام بررسی راهبرد های تصمیم در برجام بر مبنای سازوکار تئوری بازیها [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-451]

 • برنامه هسته ای بررسی راهبرد های تصمیم در برجام بر مبنای سازوکار تئوری بازیها [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-451]

 • بهینه‌سازی بکارگیری الگوریتم های کارآ برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مسأله مکانیابی- مسیریابی با در نظرگرفتن زمان سفر و سرویسدهی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-61]

 • بی‌تفاوتی سازمانی تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی‌گری بی‌تفاوتی سازمانی (موردمطالعه: شرکت فولاد تکنیک شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 176-195]

پ

 • پویایی محیطی تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 278-296]

ت

 • تئوری بازیها بررسی راهبرد های تصمیم در برجام بر مبنای سازوکار تئوری بازیها [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-451]

 • تاپسیس شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی برخط با تکنیک MADM [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 356-370]

 • تجربه مشتری تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 213-237]

 • تحلیل استواری کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 113-129]

 • تحلیل تاکسونومی واکاوی مقاله‌های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی: رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 62-81]

 • تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی مدیریت زنجیره تامین نظام دارویی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]

 • تحلیل محتوا واکاوی مقاله‌های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی: رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 62-81]

 • تحلیل مسیر بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریت و محوریت کارآفرینانه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 238-257]

 • تحلیل مضمون شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 465-482]

 • تصاحب طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 150-159]

 • تصمیم‌‏گیری کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 113-129]

 • تصمیم‌گیری چندمعیاره شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 465-482]

 • توانمندی‌های پویا طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 150-159]

ج

 • جدول زمانی دروس دانشگاهی روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 452-464]

 • جستجوی محلی روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 452-464]

 • جستجوی ممنوعه روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 452-464]

 • جو سازمانی رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی (مطالعه موردی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 423-436]

ح

 • حسابداری واکاوی مقاله‌های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی: رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 62-81]

 • حفظ ارتباط اثربخش بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]

 • حمایت سازمانی ادراک‌شده تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی‌گری بی‌تفاوتی سازمانی (موردمطالعه: شرکت فولاد تکنیک شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 176-195]

خ

 • خلاق طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-315]

ر

 • راهبرد‌های تبلیغات تلویزیونی بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 196-212]

 • رایانش ابری طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 150-159]

 • رشد پایدار کسب‌وکار تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 338-355]

 • رصد طراحی مدل کیفی خرد‌بنیان‌های توانمندی‌های پویا در شرکت‌های ارائه دهنده رایانش ابری ایران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 150-159]

 • رضایت از ارتباطات بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]

 • رضایت مشتری آسیب‌شناسی سنجش و مدیریت رضایت مشتریان در شرکت های با مشتریان سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 316-337]

 • رفاه اقتصادی مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 406-422]

 • رفتار شهروندی سازمانی تحلیل تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی‌گری بی‌تفاوتی سازمانی (موردمطالعه: شرکت فولاد تکنیک شهر اصفهان) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 176-195]

 • روش ابتکاری روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 452-464]

 • رویکرد استراتژیک تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 338-355]

 • رویکرد انتخاب استراتژیک کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 113-129]

 • رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها طراحی مدل تخصیص با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]

 • ریسک ورشکستگی بررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظه‌کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]

ز

 • زمان‌بندی روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 452-464]

 • زنجیره تامین ارزیابی مدیریت زنجیره تامین نظام دارویی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]

 • زیرساخت‌های IT ایران شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی برخط با تکنیک MADM [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 356-370]

س

 • سلامت عمومی رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی (مطالعه موردی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 423-436]

 • سودمندی نوآوری فناوری تأثیر سودمندی‌های نوآوری فناوری و انگیزه‌های استفاده از تجارت الکترونیکی بر تجربه مشتری و اطلاعات مشتری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 213-237]

 • سیستم‌های توصیه کننده گونه شناسی شخصی سازی در سیستم‌های توصیه کننده [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 12-31]

ش

 • شبکه‌های اجتماعی بر خط شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی برخط با تکنیک MADM [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 356-370]

 • شخصیت کاربر گونه شناسی شخصی سازی در سیستم‌های توصیه کننده [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 12-31]

 • شخصی سازی گونه شناسی شخصی سازی در سیستم‌های توصیه کننده [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 12-31]

 • شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 160-175]

 • شرکت‌های با مشتریان سازمانی آسیب‌شناسی سنجش و مدیریت رضایت مشتریان در شرکت های با مشتریان سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 316-337]

 • شرکتهای تولیدی تجزیه و تحلیل اثرات استراتژی های نوآوری بر عملکرد مالی با میانجی‌گری متغیرهای اقتضائی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 258-277]

ص

 • صنایع خلاق طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-315]

 • صنایع فرهنگی طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-315]

 • صنایع فرهنگی خلاق طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-315]

 • صنعت لبنیات طراحی مدل تخصیص با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]

ظ

 • ظرفیت جذب تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 338-355]

ع

 • عدم اطمینان کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 113-129]

 • عملکرد سازمانی بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریت و محوریت کارآفرینانه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 238-257]

 • عملکرد شرکت تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 278-296]

 • عملکرد مالی تجزیه و تحلیل اثرات استراتژی های نوآوری بر عملکرد مالی با میانجی‌گری متغیرهای اقتضائی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 258-277]

 • عملکرد مالی بررسی نقش میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد مالی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 387-405]

 • عوامل موثر بر بهبود کیفیت شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 465-482]

ف

 • فرایندهای داخلی بررسی نقش میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد مالی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 387-405]

ق

 • قابلیت اعتبار رهبر بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]

 • قابلیت مدیریت بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریت و محوریت کارآفرینانه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 238-257]

 • قابلیت‌های پویا تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 278-296]

 • قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 160-175]

ک

 • کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 160-175]

 • کشورهای عضو گروه D-8 مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8 [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-47]

 • کیفیت تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 338-355]

گ

 • گروه 1+5 بررسی راهبرد های تصمیم در برجام بر مبنای سازوکار تئوری بازیها [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-451]

م

 • مالی اسلامی واکاوی مقاله‌های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی: رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 62-81]

 • متغیرهای اقتضائی تجزیه و تحلیل اثرات استراتژی های نوآوری بر عملکرد مالی با میانجی‌گری متغیرهای اقتضائی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 258-277]

 • محافظه‌کاری غیرشرطی بررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظه‌کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]

 • محوریت کارآفرینانه بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریت و محوریت کارآفرینانه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 238-257]

 • مدل تخصیص طراحی مدل تخصیص با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]

 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریت و محوریت کارآفرینانه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 238-257]

 • مدیریت دانش تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 160-175]

 • مذاکرات بین المللی بررسی راهبرد های تصمیم در برجام بر مبنای سازوکار تئوری بازیها [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-451]

 • مزیت رقابتی پایدار تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 278-296]

 • مسئله مکان یابی-مسیریابی وسایل نقلیه بکارگیری الگوریتم های کارآ برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مسأله مکانیابی- مسیریابی با در نظرگرفتن زمان سفر و سرویسدهی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-61]

 • مصرف انرژی های تجدیدپذیر مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 406-422]

 • مصرف انرژی های تجدید ناپذیر مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 406-422]

 • مصرف‌کنندگان زن بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 196-212]

 • معلمان تربیت بدنی رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی (مطالعه موردی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 423-436]

 • منابع انسانی بررسی نقش میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی بر رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد مالی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 387-405]

 • منطق فازی ارزیابی مدیریت زنجیره تامین نظام دارویی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]

ن

 • نظام دارویی ارزیابی مدیریت زنجیره تامین نظام دارویی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]

 • نگاشت دانش گونه شناسی شخصی سازی در سیستم‌های توصیه کننده [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 12-31]

 • نگرش احساس بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 196-212]

 • نگرش رفتاری بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 196-212]

 • نگرش شناختی بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 196-212]

 • نگهداشت وجه نقد بررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظه‌کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 82-95]

 • نوآوری تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 338-355]

 • نوآوری مدل کسب‌وکار تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 278-296]

و

 • وضعیت سلامت مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8 [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-47]

ه

 • هزینه های بهداشت خصوصی مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8 [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-47]

 • هزینه های بهداشت عمومی مقایسه تأثیر هزینه های بهداشت عمومی و خصوصی بر وضعیت سلامت کشورهای عضو گروه D-8 [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-47]