نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

10.22105/imos.2024.453441.1348

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناخت ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز ایران با رویکرد دلفی فازی با مدلسازی ساختاری تفسیری و تکنیک دیمتل می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر اکتشافی است و هدف پاسخگویی به سوالات تحقیق است. از بُعد نوع تحقیق کاربردی است زیرا که نتایج آن جهت مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز ایران کاربرد دارد. نوع روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی – کمّی) است. در بُعد کیفی با استفاده از روش دلفی فازی به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز در ایران پرداخته است. در بُعد کمّی با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل، با استفاده از نظر سنجی از خبرگان و اساتید دانشگاهی به سطح‌بندی و بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد پرداخته شده است.

یافته‌ها و نتایج پژوهش: نتایج نشان می‌دهد، در پایین‌ترین سطح مدل (سطح سه)، بُعد ریسک عوامل سیاسی، قرار گرفته است که همانند سنگ زیربنای مدل عمل می کند و برای رسیدن به مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز ایران می بایست از این عامل شروع کنیم، همچنین نتایج بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد با دیمتل نشان می‌دهد، بعد ریسک اجتماعی اثرگذارترین بعد، دارای بیش‌ترین مقدار عددی بر اساس مجموع ردیفی (D)، است و بدین ترتیب، با نفوذترین بعد در میان ابعاد مورد بررسی مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین بر اساس (D-R)، کمترین مقدار، بعد ریسک قوانین و مقررات، اثرپذیرترین بعد مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز ایران می‌باشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: شکاف تحقیقاتی که فضای نوآوری را در پژوهش حاضر ایجاد می‌کند با توجه به دیدگاه پژوهش عملیات نرم که ابزاربرای ساخت مسائلی پیچیده و جدید است بهره‌مندی از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و دیمتل می‌باشد. کمتر پژوهشی به سطح‌بندی و بررسی شدت اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه‌های ریسک‌های صنعت ساخت و ساز پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling (ISM) of Risk Management in Iran's Construction Industry

نویسندگان [English]

  • Hamed Shokri 1
  • Abbas Afrazeh 2

1 Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of the current research is to know the dimensions and components of risk management in Iran's construction industry with a fuzzy Delphi with interpretive structural modeling and DEMATEL.

Methodology: The current research method is exploratory and the goal is to answer the research questions. In terms of the type of research, it is practical because its results are used for risk management in Iran's construction industry. The method of the current research is mixed (qualitative-quantitative). In the qualitative dimension, using the fuzzy Delphi method, it has identified the dimensions and components of risk management in the construction industry in Iran. In the quantitative dimension, by using interpretative structural modeling and DEMATEL, by using surveys of experts and university professors, it has been done to stratify and examine the intensity of relationships between dimensions.

Findings: The results show that at the lowest level of the model (level three), the risk dimension of political factors is placed, which acts as the cornerstone of the model and to achieve risk management in projects. Iran's construction should start from this factor. Also, the results of examining the intensity of relationships between dimensions with Dimetal show that the social risk dimension is the most effective dimension, has the highest numerical value based on the row sum (D), and thus, with The most influential dimension among the investigated dimensions of risk management in Iran's construction industry has been identified. Also, according to (D-R), the lowest value, the risk dimension of laws and regulations, is the most effective dimension of risk management in Iran's construction industry.

Originality/Value: The research gap that creates the space for innovation in the current research, according to the perspective of soft operations research, which is a tool for creating complex and new problems, is the use of Interpretive Structural Modeling (ISM) and DEMATEL. Less research has been done on leveling and examining the intensity of impact and effectiveness of the components of risks in the construction industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Construction Industry
  • Fuzzy Delphi
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)
  • DEMATEL