نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22105/imos.2021.293121.1130

چکیده

هدف: سیستم‌های مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تأمین مکمل یکدیگرند و اجرای آن، نه تنها باعث بهبود زیست محیطی در داخل کشور می‌شود بلکه می‌تواند باعث افزایش پایداری و بهبود عملکرد زیست محیطی شبکه تأمین جهانی شود. پژوهش حاضر به ارزیابی مدیریت زنجیره تامین در نظام دارویی بیمارستان‌های دولتی منتخب استان مازندران می‌پردازد.

روش‌شناسی پژوهش: به منظور ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین در نظام دارویی، پرسشنامه طراحى و توسط متخصصان تکمیل گردید. پس از گردآوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل آن‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شد. به این منظور با مطالعه پیشینه پژوهش به شناسایى عوامل و مدل‌های مختلف پرداخته شد و مدل مفهومى پژوهش با نظر خبرگان مشتمل بر چهار دسته معیار اصلی و 16 زیرمعیار ارائه گردید. عوامل نهایی عبارتند از: عوامل مدیریتی و کارکنان، عوامل اقتصادی، عوامل سازمانى و عوامل فرهنگی.

یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی با وزنی معادل 0.266دارای بیشترین اهمیت از نظر متخصصان و حائز رتبه اول است و پس از آن به ترتیب، عوامل مدیریتی و کارکنان، عوامل سازمانى و عوامل فرهنگی قرار دارند. همچنین در بین زیرمعیارها، عوامل اتخاذ استراتژی تجاری متناسب با اهداف زیست محیطی با وزن 0.0936رتبه اول، طراحی یک طرح کسب و کار رقابتی برای قیمت و کیفیت بهینه با وزن 0.0878رتبه دوم و الگوبرداری از سیاست‌های تجاری کشورهای پیشرو با وزن 0.0846رتبه سوم را کسب کرده است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به اهمیت معیارهای مرتبط به عوامل در اجرای مدیریت زنجیره تأمین، این مقاله با بررسی عواملی به مدیران کمک می‌کنند تا الگوی مناسبی جهت برنامه‌ریزی‌های آینده‌شان در خصوص سرمایه‌گذاری پیدا نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate supply chain management using fuzzy hierarchical analysis technique

نویسندگان [English]

  • ALI Karbalaei Ebrahim 1
  • Davood Darvishi Selokolayi 2
  • Abbas Ahmadi 1

1 Department of Mnagement, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Department of Mathematics, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Environmental management systems and supply chain management are complementary, and their implementation not only improves the environment within the country, but can also increase the sustainability and environmental performance of the global supply chain. The present study evaluates the supply chain management in the pharmaceutical system of selected public hospitals in Mazandaran province.

Methodology: A questionnaire was designed and completed by experts to rank the factors affecting the evaluation of supply chain management in the pharmaceutical system. After collecting the data, they were analyzed using fuzzy hierarchical analysis technique. For this purpose, by studying the research background, various factors and models were identified and the conceptual model of the research was presented by experts in four categories of main criteria and 16 sub-criteria. These factors include: managerial and employee factors, economic factors, organizational factors and cultural factors.

Findings: The results showed that economic factors with a weight of 0.266 are the most important in terms of experts and have the first rank, followed by managerial and employee factors, organizational factors and cultural factors, respectively. Also, among the sub-criteria, the factors of adopting a business strategy commensurate with environmental goals with a weight of 0.0936, first place, designing a competitive business plan for optimal price and quality with a weight of 0.0878, second place, and modeling the trade policies of leading countries with a weight of 0.0846, third place. Has earned.
Originality/Value: Given the importance of factor-related criteria in the implementation of supply chain management, this article examines the factors that affect managers to help find a suitable model for their future investment plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Supply Chain
  • Pharmaceutical System
  • Hierarchical Analysis Process
  • Fuzzy Logic
Abdi Talarposhti, M., Mahmodi, G., & Jahani, M. (2016). Factors affecting supply chain agility at hospitals in Iran. Jha, 19(64), 7-18. (In Persian). http://jha.iums.ac.ir/article-1-1898-fa.html
Ali Doust, F., Bahrami, F., & Safari, H. (2020). Multi-objective mathematical modeling of drug supply chain in contingencies (case study: Tehran earthquake crisis). Industrial management perspective, 39, 99-123. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/2171578
Aslizadeh, A., Selukdar, A., & Sahabi, N. (2012). Investigating the relationship between green supply chain and productivity with the approach of reducing environmental pollution crisis studied by Iran Khodro Automotive Company. 2nd national conference on crisis management. Tehran, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/167032/
Bagheri Kahkesh, M., Jahangiri, K & Haji Nabi, K. (2011). Current status of drug chain management at the level of health centers in Masjed Soleiman city and the effect of educational intervention on improving its processes, Journal of healthcare management, 3(1,2), 25-33. (In Persian). https://jhm.srbiau.ac.ir/article_2604_498.html?lang=fa
Buckley, J. J. (1985). Fuzzy hierarchical analysis. Fuzzy sets and systems17(3), 233-247.
Dehghan Dehnavi, H., & Delshad, Z. (2018). Measuring and prioritizing green supply chain management strategies using fuzzy hierarchical analysis. Bi-quarterly journal of value chain management, 3(7), 34-52. (In Persian). http://www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_662753.html?lang=en
El-Saati, S. (1980). Egyptian brain drains: Its size, dynamics, and dimensions. Brain drain: proceedings from the second Euro-Arab social research group conference (pp. 49-64). Cairo: Ain Shams University Press.
Franco, C., & Alfonso-Lizarazo, E. (2020). Optimization under uncertainty of the pharmaceutical supply chain in hospitals. Computers & chemical engineering135, 106689. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2019.106689
Haghighat Monfared, J., & Karimi, F. (2014). Identifying and prioritizing factors affecting green supply chain management in offshore industry with analysis network process (ANP) approach (case study: Iran Offshore engineering and construction company). Quarterly journal of management and business, 6(24), 21-48. (In Persian). http://bmj.iauctb.ac.ir/article_525573.html?lang=fa
Hosseini, S. A., Iranban, S. J., & Mirjahanmard, S. J. (2014). Determining and prioritizing the factors affecting the green supply chain using the approach of route analysis. Production and operations management, 5(1), 161-177. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=231569
Jahani, M. A., Naghshine, A., Naghavian, M., Bijani, A., Hadad, G. H., & Abdi, M. (2014). Effect of hospital information system on processes and personnel function from users' viewpoint in the hospital affiliated to Babol University of medical sciences. Journal of Babol University of medical sciences, 16(7), 63-70. (In Persian). http://jbums.org/article-1-4831-fa.html
Mirza Mehdi Isfahani, S., & Kasraei A. R. (2016). Identifying and evaluating the effective factors in the implementation of green supply chain management using network analysis and DEMATEL process techniques (case study: Saipa Company). International conference on new research in management, economics and humanities (pp. 1-20). Modber Management Research Institute, Tehran, Iran. (In Persian). https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=50098
Nikoo Manesh, M., Hosseini Shokooh, S. M., & Zaboli, R. (2017). Improve supply chain management in the hospital. Conference on new management paradigms and behavioral sciences. Permanent Secretariat of the Conference, Tehran, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/743060/
Nouri, F., & Qahramani Nahr, J. (2019). Stable-possibility optimization method in designing drug supply chain network in case of uncertainty and offering discounts on purchasing raw material supplies. Journal of modeling in engineering, 58, 251-266. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/2152359
Rao, P. (2002). Greening the supply chain: a new initiative in South East Asia. International journal of operation
& production management, 22
(6), 632-655.
Sadeghi Rad, R., & Satouti, R. (2014). Introducing a new hybrid method to introduce the green product taking into account the economic, environmental and social characteristics of an efficient target market. International conference on management in the century 21. Tehran, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/311558/
Tseng, Y. H., & Lin, C. T. (2011). Enhancing enterprise agility by deploying agile drivers, capabilities and providers. Information sciences181(17), 3693-3708.
Yaghoubi, N. M., & Dahmardeh, M. R. (2010). Analytical approach to effective factors on organizational agility. Journal of basic and applied scientific research1(1), 76-87.
Zeraat Pisheh, A., & Hassanpour, E. (2017). Identifying and prioritizing green supply chain strategies in the field of food packaging (case study: money mass and panel companies in Fasa city). Journal of modern management engineering, 6(3,4), 45-56. (In Persian). http://www.iauqeshm.ir/article_543370.html
Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. H. (2012). Examining the effects of green supply chain management practices and their mediations on performance improvements. International journal of production research50(5), 1377-1394.