نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

10.22105/imos.2021.300270.1157

چکیده

هدف:  هدف این پژوهش واکاوی مقاله‌های مالی اسلامی منتشرشده در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری و مالی با رویکرد تحلیل محتوا و تحلیل تاکسونومی است.
روش‌شناسی پژوهش:  در این پژوهش، پس از بررسی کمّی و دسته‌بندی مقاله‌های منتشرشده در نشریه­های علمی پژوهشی حسابداری و مالی به روش آرشیوی، از رویکرد­ تحلیلی- توصیفی و علم‌سنجی استفاده شد. علم‌سنجی، بررسی جنبه‌های کمی علوم و تحقیقات و سیاست‌های علمی است. اصلی‌ترین فلسفه وجودی علم‌سنجی، کمک به سیاست‌گذاری علمی است.
یافته ها:  در ابتدا با شناسایی 124 مقاله (15 مقاله در نشریه­های علمی پژوهشی حسابداری و 109 مقاله در نشریه‌های علمی پژوهشی مالی) با استفاده از فن تحلیل محتوا، محورهای پژوهش­های منتشرشده در قالب 14 محور بررسی شد. این بخش از یافته­ها نشان داد که «ابزارهای تأمین مالی اسلامی» بیشترین توجه را به خود جلب کرده و پس‌ازآن «بازار سرمایه مالی اسلامی» قرار دارد. همچنین، مواردی مانند «تئوری مالی اسلامی» و «نهادهای مالی اسلامی» نیز در انتها قرار دارد و نیازمند توجه بیشتر است. افزون بر آن، بررسی پژوهشگران حوزه مالی اسلامی نشان داد که «دکتر سید عباس موسویان» با 19 مقاله در صدر فهرست پژوهشگران مالی اسلامی قرار دارد. بررسی توسعه‌یافتگی نشریه­های علمی پژوهشی حسابداری و مالی با استفاده از تحلیل تاکسونومی نیز نشان داد که نشریه «تحقیقات مالی اسلامی» توسعه‌یافته‌ترین نشریه در میان نشریه­های علمی پژوهشی حسابداری و مالی در حوزه مالی اسلامی است.
اصالت/ارزش افزوده علمی:  یافته­های این پژوهش می­تواند برای پژوهشگران و برنامه­ریزان در راستای هدایت پژوهش­های آتی و مدیریت بهتر نشریه­های حسابداری و مالی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of islamic financial articles published in scientific and research journal of accounting and finance: content analysis and taxonomy analysis

نویسنده [English]

  • Hossein Rajabdorri

Department of Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to analyze Islamic financial articles published in the academic and financial science and research journals with the approach of content analysis and taxonomy analysis.
Methodology: In this research, after analyzing the quantitative and classification of articles published in the scientific and financial journal of accounting and finance, an analytical-descriptive-analytical approach was used. Scientometrics is the study of quantitative aspects of science and research and scientific policies. The main philosophy of existential scientism is to assist scientific policy.
Findings: At first, by identifying 124 papers (15 articles in scientific journalistic accounting and 109 articles in financial science publications), using the content analysis technique, the research axes were published in a 14-axis format. This section of the findings showed that "Islamic finance instruments" have attracted the most attention and then "Islamic finance capital market". Also, issues such as "Islamic Finance Theory" and "Islamic Financial Institutions" are at the bottom and need more attention. In addition, the study of Islamic finance scholars showed that Dr. Seyyed Abbas Mousavian was ranked 19th in the list of Islamic finance scholars. The study of the development of accounting and finance research journals by taxonomy analysis also showed that the publication of Islamic Finance Research is the most developed publication among the scientific and financial journal of accounting and finance in Islamic finance.
Originality/Value: The findings of this research can be useful for researchers and planners in order to guide future research and better management of financial and accounting journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy analysis
  • Content analysis
  • Accounting
  • Islamic finance
Asgharpoor, M. J. (2018). Multi-criteria decision making. University of Tehran press. (In Persian). https://press.ut.ac.ir/book_2372.html
Azar, A., & Rajabzadeh, A. (2014). Applied decision making (MADM approach). Negah danesh publication. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11022563/
Badua, F. A., Previts, G. J., & Vasarhelyi, M. A. (2011). Tracing the development of accounting thought by analyzing content, communication, and quality in accounting research over time. Accounting historians journal, 38(1), 31-56.
Bani Mahd, B., Hasan Poor, Sh., & Arabi, S. M. (2016). Experimental and methodological research in accounting. Termeh publication. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11229591/
Baydoun, N., Anwar, S., & Sohail, M. (2021). The perceived determinants of Islamic finance for china's belt and road initiative. Journal of transnational management, 26 (1), 18-38.
Bazai, Q., & Dehghanpour, S. (2012). Identify key success factors in ranking banks based on the provision of electronic services and determine the ranking of each bank. Management accounting and auditing knowledge, 1 (1), 43-54. (InPersian) https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_7309.html
Carnegie, G., & Potter, B. (2000). Publishing patterns in specialist accounting history journals in the English language, 1996-1999. Accounting historians journal, 27 (2), 177-199. http://dx.doi.org/10.2308/0148-4184.27.2.177
Dianati Deylami, Z. (2017). Research method in accounting (practical guide for writing dissertations and articles). Edalat novin publication. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11311537/
Fleischman, R., & Radcliffe, V. (2005). The roaring nineties: accounting history comes of age. Accounting historians journal, 32 (1), 61-110. http://dx.doi.org/10.2308/0148-4184.32.1.61
Fleming, R., Garci, S., & Thompson, J. (1991). Tracing the evolution of the research in the accounting review through its leading authors, 1946-1965. Accounting historians journal, 18 (2), 27-54. https://egrove.olemiss.edu/aah_journal/vol18/iss2/2/
Fleming, R., Garci, S., & Thompson, J. (2000). The dawning of the age of quantitative empirical methods in accounting research: evidence from the leading authors of the accounting review, 1966 to 1985. Accounting historians journal, 27 (1), 43-72. https://egrove.olemiss.edu/aah_journal/vol27/iss1/3/
Fleming, R., Graci, S., & Thompson, J. (1990). Characteristics of the work of leading authors of the accounting review. Accounting historians journal, 17 (1), 5-26. https://www.jstor.org/stable/40698003
Haseman, W. (1978). Management accounting literature, 1925 to 1975. Accounting historians journal, 5 (2), 71-78. https://www.jstor.org/stable/40697584
Hayati, M., Ataei, M., Khalou Kakaei, R., & Sayyadi, A. R. (2014). Assessment and ranking of risk in the supply chain using taxonomic analysis method (case study: Isfahan steel complex). Operations research in its applications, 11(1), 85-103. (In Persian). http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-756-fa.html
Krippendorff, K. (2011). Content analysis. Ney publication.
Kuhn, T (1962). Structure of scientific revolutions. University of Chicago Press.
Moghadam Motaghi, A., Gholige Paseh, A., & Bavan Poori, M. (2017). Scientometrics of a scientific - research journal: lesan-e- mobin. Lisān-i mubīn, 8(26), 145-129. (In Persian). https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_1013.html?lang=en
Namazi, M., & Rajabdoory, H., & Roostameymandi, A. (2018). Accounting professional ethics in Iran: content analysis. Empirical studies of financial accounting, 15(59), 1-34. (In Persian). https://journals.atu.ac.ir/article_9822.html?lang=en
Namazi, M., Rajabdoory, H., Roostameymandi, A. (2017). Investigation of the frequency and content analysis of the articles relating to accounting professional ethics in Iran. Journal of accounting advances, 9(1), 192-226. DOI: 10.22099/jaa.2017.421
Neuendorf, K. A. (2017). The content analysis guidebook. Sage Publication.
Parker, R. (1988). Select bibliography of works on accounting history. Accounting historians journal, 15 (2), 1-82. https://www.jstor.org/stable/40697950
Paryad, R., & Maleki, B. (2006). The position of third world countries in the publication of world scientific productions (case study: the islamic republic of Iran). National congress of humanities, Tehran, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/100591/
Poshtuni Zadeh, M., & Osareh, F. (2009). Citation analysis and mapping of scientific production of agricultural products in the science citation index for the years 2000 to 2008. Quarterly journal of information science and technology, 25(1), 23-52. (In Persian). https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-614-fa.pdf
Previts, G., & Brown, R. (1993). The development of government accounting: a content analysis of the journal of accountancy. Accounting historians journal, 20 (2), 119-138. https://www.jstor.org/stable/40698118
Rajabdoory, H., & Roostameymandi, A. (2015). Quantitative review of accounting and financial publications in the country. Auditor, 76, 116-123. (In Persian). http://www.hesabras.com/Content/media/article/barresi%20nashriyeha-76_0.pdf
Rees, R (2009). Charity classification. Retrieved from https://reinout.vanrees.org/proefschrift.pdf
Rezvani, R. (2010). Content analysis. The quality of research in the humanities, 3, 137-156. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/39194/137/text
Rodgers, J. & Williams, P. (1996). Patterns of research productivity and knowledge creation at the accounting review. Accounting historians journal, 23 (1), 51-88. https://www.jstor.org/stable/40698472
Sami’i, M. (2009). An introduction to taxonomy and its role in information organization. National studies on librarianship and information organization, 20(3), 177-196. (In Persian). http://nastinfo.nlai.ir/article_252.html
Seif, A. A. (1996). Method of preparing a research paper in psychology and educational sciences. Doran Publication. (In Persian). https://www.roshdmag.ir/fa/article/22984/
Soheili, F. (2011). Drawing the structure of scientific publications produced by faculty members of Tehran University of Medical Sciences in the Web of science database. Health information management, 8(6), 861-871. (In Persian). http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/485
Vasarhelyi, M., Bao, D., & Berk, J. (1988). Trends in the evolution of scholarly accounting thought: a quantitative examination. Accounting historians journal, 15 (1), 45-64. https://egrove.olemiss.edu/aah_journal/vol15/iss1/3/
Ziari, K. (2006). Principles and methods of regional planning. Yazd university press. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/1390312/