نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی جهاد دانشگاهی، تبریز، ایران

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر، با رشد توسعه پایدار و همچنین رشد ابزارهای متنی بر فناوری اطلاعات، چابکی زنجیره تأمین به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای رقابت در فضای کسب‌وکار اهمیت بالایی یافته است. در چنین فضایی ذینفعان زنجیره تأمین انتظار دارند تحولات دیجیتال و ابزارهای کارآمد در این تحولات در زنجیره تأمین نقش‌آفرینی داشته باشد؛ بنابراین، این ابزار یعنی اینترنت می‌تواند نقش اساسی در چابکی و تسریع فعالیت در زنجیره تأمین داشته و در سازمان ارزش ایجاد کند. با توجه به اهمیت زنجیره تأمین و نقش پررنگ آن به‌عنوان هسته اساسی در فعالیت‌های صنعتی، هدف از این مطالعه ارائه چارچوبی برای پیاده‌سازی زنجیره تأمین چابک مبتنی بر داده‌های بزرگ حاصل از اینترنت اشیا است.
روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق از نوع توسعه‌ای و کاربردی است و به‌صورت کیفی انجام‌شده است. در این مطالعه مؤلفه‌های مؤثر بر چابکی در زنجیره تأمین بر اساس داده‌های بزرگ حاصل از اینترنت اشیا شناسایی و چارچوب مفهومی زنجیره تأمین چابک ارائه‌شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش به ارائه چارچوبی پرداخته که به‌طور هوشمند نیازهای چابکی سازمان را تشخیص داده و برای دستیابی به آن تلاش می‌کند و درنتیجه مزیت رقابتی بیشتری برای شرکت ایجاد می‌کند و رضایت مشتری را افزایش می‌دهد و سهم بازار سازمان را گسترش می‌دهد.
اصالت/دانش‌افزایی علمی: این چارچوب می‌تواند راهنمای مؤثری برای پیاده‌سازی یک زنجیره تأمین چابک و ناب مبتنی بر استفاده از داده‌های بزرگ باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Implementing Agile Big Data-based Supply Chain (Case Study: FMCG Companies)

نویسندگان [English]

  • Hamed Nozari 1
  • Javid Ghahremani-Nahr, 2

1 Department of Industrial Engineering, Central Tehran Branch, University of Tehran Markaz, Tehran, Iran.

2 Academic Center for Education, culture and Research, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: In recent years, with the growth of sustainable development and textual tools on information technology, supply chain agility has become a powerful tool to compete in the business environment. In such an environment, stakeholders expect digital developments and efficient tools to play a role in these supply chain developments. Therefore, this tool, namely the Internet, can play a crucial role in agility, accelerate supply chain activity, and create value in the organization. Given the importance of the supply chain and its prominent role as a core in industrial activities, this study aims to provide a framework for implementing an agile supply chain based on big data from the Internet of Things.
Methodology: This research is of developmental and applied type and has been done qualitatively. In this study, the components affecting supply chain agility are identified based on big data from the Internet of Things, and the conceptual framework of agile supply chain is presented.
Findings: The results provide a framework that intelligently identifies the agility needs of the organization and strives to achieve them, thus creating a more competitive advantage for the company, increasing customer satisfaction, and expanding the organization's market share.
Originality/Value: This framework can be a practical guide to implementing an agile and clean supply chain based on big data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile supply chain
  • IoT
  • Big data analysis
  • Big data-based supply chain
  • FMCG companies
Al-Talib, M., Melhem, W. Y., Anosike, A. I., Reyes, J. A. G., & Nadeem, S. P. (2020). Achieving resilience in the supply chain by applying IoT technology. Procedia CIRP91, 752-757. https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.02.231
Bicocchi, N., Cabri, G., Mandreoli, F., & Mecella, M. (2019). Dynamic digital factories for agile supply chains: an architectural approach. Journal of industrial information integration15, 111-121. https://doi.org/10.1016/j.jii.2019.02.001
Centobelli, P., Cerchione, R., & Ertz, M. (2020). Agile supply chain management: where did it come from and where will it go in the era of digital transformation?. Industrial marketing management90, 324-345. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.07.011
Fallah, M., & Nozari, H. (2021). Quantitative analysis of cyber risks in IoT-based supply chain (FMCG industries). Journal of decisions and operations research, 5(4), 510-521. (In Persian). DOI: 10.22105/DMOR.2020.261431.1281
Ghahremani-Nahr, J., Nozari, H., & Najafi, S. E. (2020). Design a green closed loop supply chain network by considering discount under uncertainty. Journal of applied research on industrial engineering7(3), 238-266.
Hazen, B. T., Bradley, R. V., Bell, J. E., In, J., & Byrd, T. A. (2017). Enterprise architecture: a competence-based approach to achieving agility and firm performance. International journal of production economics193, 566-577. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.08.022
Jindal, A., Sharma, S. K., Sangwan, K. S., & Gupta, G. (2021). Modelling Supply chain agility antecedents using fuzzy DEMATEL. Procedia CIRP98, 436-441. https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.01.130
Karmaker, C. L., Ahmed, T., Ahmed, S., Ali, S. M., Moktadir, M. A., & Kabir, G. (2021). Improving supply chain sustainability in the context of COVID-19 pandemic in an emerging economy: exploring drivers using an integrated model. Sustainable production and consumption26, 411-427. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.09.019
Kim, M., & Chai, S. (2017). The impact of supplier innovativeness, information sharing and strategic sourcing on improving supply chain agility: global supply chain perspective. International journal of production economics187, 42-52. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.02.007
Nandi, S., Sarkis, J., Hervani, A. A., & Helms, M. M. (2021). Redesigning supply chains using blockchain-enabled circular economy and COVID-19 experiences. Sustainable production and consumption27, 10-22. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.019
Nozari, H., & Szmelter, A. (2018). Global supply chains in the pharmaceutical industry. IGI Global.
Nozari, H., Fallah, M., & Szmelter-Jarosz, A. (2021). A conceptual framework of green smart IoT-based supply chain management. International journal of research in industrial engineering, 10(1), 22-34.
Nozari, H., Fallah, M., Kazemipoor, H., & Najafi, S. E. (2021). Big data analysis of IoT-based supply chain management considering FMCG industries. Business informatics15(1), 78–96.
Nozari, H., Najafi, E., Fallah, M., & Hosseinzadeh Lotfi, F. (2019). Quantitative analysis of key performance indicators of green supply chain in FMCG industries using non-linear fuzzy method. Mathematics, 7(11), 1020. https://doi.org/10.3390/math7111020
Ozdogru, U. (2020). Impact of exponential technologies on global supply chain management. In A. M. Pagano & M. Liotine (Eds.), Technology in supply chain management and logistics (pp. 37-56). Elsevier.
Raut, R. D., Mangla, S. K., Narwane, V. S., Dora, M., & Liu, M. (2021). Big data analytics as a mediator in Lean, Agile, Resilient, and Green (LARG) practices effects on sustainable supply chains. Transportation research part e: logistics and transportation review145, 102170. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102170
Richey, R. G., Morgan, T. R., Lindsey-Hall, K., & Adams, F. G. (2016). A global exploration of big data in the supply chain. International journal of physical distribution & logistics management, 46(8), 710-739. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-05-2016-0134
Sangari, M. S., Razmi, J., & Zolfaghari, S. (2015). Developing a practical evaluation framework for identifying critical factors to achieve supply chain agility. Measurement62, 205-214. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2014.11.002
Um, J. (2017a). The impact of supply chain agility on business performance in a high level customization environment. Operations management research10(1-2), 10-19. https://doi.org/10.1007/s12063-016-0120-1
Um, J. (2017b). Improving supply chain flexibility and agility through variety management. The international journal of logistics management, 28(2), 464-487. https://doi.org/10.1108/IJLM-07-2015-0113