نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22105/imos.2021.285884.1091

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت مدیریتی و محوریت کارآفرینانه انجام شده است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌­ها از نوع پیمایشی می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل دامپزشکی استان همدان در سال 96 به تعداد 150 نفر و مطابق فرمول کوکران، اندازه نمونه آماری تقریبا برابر با 98 نفر می‌باشد که به شیوه نمونه‌­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌های پژوهش از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر با نرم‌افزار SPLS  بهره گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی و سنجش بارهای عاملی نشان داد که متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی به میزان %74 از تغییرات عملکرد سازمانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی به میزان %67 از تغییرات قابلیت مدیریتی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی به میزان %57 از تغییرات محوریت کارآفرینانه را تبیین می‌کند؛ لذا مدیریت استراتژیک منابع انسانی به طور مستقیم تاثیر بیشتری بر عملکرد سازمانی (نسبت به متغیرهای قابلیت مدیریتی و محوریت کارآفرینانه) دارد. همچنین قابلیت مدیریتی به میزان %58 از تغییرات عملکرد سازمانی و محوریت کارآفرینانه به میزان %48 از تغییرات عملکرد سازمانی را تبیین می‌کند.  نهایتا عملکرد سازمانی به میزان %63 ناشی از تغییرات عملکرد مالی و %52 ناشی از تغییرات عملکرد کارکنان است. به عبارتی عملکرد مالی تاثیر بیشتری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین با آزمون ضرایب معناداری Z (مقادیر t) مشخص شد که ضریب مربوط به تمامی مسیرها از جمله مسیرهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی به قابلیت مدیریتی (469/5)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی به محوریت کارآفرینانه (748/4)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عملکرد سازمانی (387/7)، قابلیت مدیریتی به عملکرد سازمانی (294/5) و محوریت کارآفرینانه به عملکرد سازمانی (374/6)، از 96/1 بیشتر است که معنادار بودن این مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان می‌دهد. لذا تمامی فرضیه‌های پژوهش نیز تایید می‌شوند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش تاثیر متغیر میانجی قابلیت مدیریتی و محوریت کارآفرینانه بر ارتباط میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمان در اداره کل دامپزشکی استان همدان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between of SHRM on organizational performance by mediating role of management capabality and of entrepreneurial orientation (case study: veterinary medicine office of Hamedan governorate)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ajalli 1
  • Ehsan Hemmati 2

1 Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 Department of Public Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The current research was conducted with the aim of investigating the relationship between strategic human resource management and organizational performance with the mediating role of managerial ability and entrepreneurial orientation.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and survey type in terms of data collection method. The research method is a description of the correlation type and the statistical population of the research includes all the employees of the General Veterinary Department of Hamedan province in 2016, numbering 150 people and according to Cochran's formula, the statistical sample size is approximately equal to 98 people who were selected by simple random sampling. To analyze the research data, structural equation modeling approach and path analysis method with SPLS software were used.
Findings: The results of the confirmatory factor analysis test and the measurement of factor loadings showed that the strategic human resource management variable accounted for 74% of organizational performance changes, strategic human resource management accounted for 67% of managerial capability changes, and strategic human resource management accounted for 57% of It explains changes in entrepreneurial focus; Therefore, the strategic management of human resources directly has a greater impact on organizational performance (compared to the variables of managerial ability and entrepreneurial orientation). Also, managerial ability explains 58% of organizational performance changes, and entrepreneurial orientation explains 48% of organizational performance changes. Finally, organizational performance is 63% due to changes in financial performance and 52% due to changes in employee performance. In other words, financial performance has a greater impact on organizational performance. Also, with the test of significant Z coefficients (t values), it was found that the coefficient related to all paths, including the paths of strategic management of human resources to managerial ability (5.469), strategic management of human resources to entrepreneurial orientation (4.748), strategic management of resources Humanity to organizational performance (7.387), managerial ability to organizational performance (5.294) and entrepreneurial orientation to organizational performance (6.374) are more than 1.96, which shows the significance of these paths and the appropriateness of the structural model. Gives. Therefore, all research hypotheses are confirmed.
Originality/Value: In this research, the effect of mediating variables of managerial ability and entrepreneurial orientation on the relationship between strategic management of human resources and organizational performance in the General Department of Veterinary Medicine of Hamedan province has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management of human resources
  • Management capability
  • Entrepreneurial orientation
  • Organizational performance
  • Path analysis
Al-Hakim, L. A. Y., & Hassan, S. (2012). The relationships among knowledge management processes, innovation, and organizational performance in the Iraqi MTS. Knowledge management international conference (KMICe) (pp. 38-46). Johor Bahru, Malaysia. https://repo.uum.edu.my/id/eprint/10823/
Baker, T., & Nelson, R. E. (2005). Creating something from nothing: resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative science quarterly, 50(3), 329-366.
Balkin, D. B., & Logan, J. W. (1988). Reward policies that support entrepreneurship. Compensation & benefits review, 20(1), 18-25.
Balvandi, A. H., & Zartoshtian, Sh. (2019). The effect of strategic human resource management methods on organizational performance with the mediating role of organizational innovation in the experts of the Ministry of Sports and Youth. Journal of human resource management in sports, 6(2), 221-239. (In Persian). DOI: 10.22044/SHM.2019.5682.1524
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173-1182.
Becker, B., & Gerhart, B. (1996). The impact of human resource management on organizational performance: progress and prospects. Academy of management journal, 39(4), 779-801.
Boxall, P., & Macky, K. (2007). High‐performance work systems and organisational performance: Bridging theory and practice. Asia Pacific journal of human resources, 45(3), 261-270.
Brandt, S. C. (1986). Entrepreneuring in established companies: managing toward the year 2000. Irwin Professional Pub.
Butler, J. E., Ferris, G. R., & Napier, N. K. (1991). Strategy and human resources management. South-Western Pub.
Chadwick, C., & Cappelli, P. (1999). Strategy, human resource management, and the performance of life insurance firms. In Changes in the life insurance industry: efficiency, technology and risk management (pp. 187-210). Springer, Boston, MA.
Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance—the mediating role of knowledge management capacity. Journal of business research, 62(1), 104-114.
Colbert, B. A. (2004). The complex resource-based view: Implications for theory and practice in strategic human resource management. Academy of management review29(3), 341-358.
Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship theory and practice16(1), 7-26.
Davari, A., & Rezazade, A. (2014). Modeling structural equations with PLS software. Jihad Academic Publishing Organization. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11097132/
Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. Academy of management journal39(4), 802-835.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research18(1), 39-50.
Goldberg, E. (2007). Why you must build management capability. Workforce. Com. https://workforce.com/news/why-you-must-build-management-capability
Hashemi, S. H., Ekradi, E., Goodarzvand Chegini, M., & Yousefi, M. (2018). Investigating the effect of human resource management performance on employees' performance with the intermediary function of organizational learning (case study: staff of Payam Noor Universities in Guilan province). Higher education letter, 11(42), 35-53. (In Persian). http://journal.sanjesh.org/article_32038.html
Hayton, J. C. (2003). Strategic human capital management in SMEs: An empirical study of entrepreneurial performance. Human resource management, 42(4), 375-391.
Hayton, J. C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: a review of empirical research. Human resource management review15(1), 21-41.
Hosseini, A., Tabassomi, A., & Dadfar, Z. (2018). Investigating the impact of human resource management functions on organizational performance. Public administration perspaective, 8(29), 155-171. (In Persian). https://jpap.sbu.ac.ir/article_95972.html?lang=fa
Hughes, M., & Morgan, R. E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial marketing management36(5), 651-661.
Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of management journal38(3), 635-672.
Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1995). Understanding human resource management in the context of organizations and their environments. Annual review of psychology46(1), 237-264.
Javadizadeh, B. (2015). Investigating the effect of strategic human resource management functions on organizational performance in food manufacturers in Isfahan province (Master Thesis, Payam Noor University). (In Persian). Retrieved from https://elmnet.ir/article/10799221-13976/
Kafashpour, A., Rahim Nia, F., & Nabizadeh, T. (2011). Perceived value and users' attitude towards internet advertising. New marketing research, 1(3), 79-98. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173340
Kamoche, K. (1996). Strategic human resource management within a resource‐capability view of the firm. Journal of management studies33(2), 213-233.
Kaya, N. (2006). The impact of human resource management practices and corporate entrepreneurship on firm performance: evidence from Turkish firms. The International journal of human resource management17(12), 2074-2090.
Khalilnezhad, Sh., Gol Mohammadi, E., Neyestani, S., & Rasoulevandi, M. B. (2018). The effect of strategic human resource measures on organizational performance with regard to the mediating role of organizational learning in government organizations. Journal of human resource management, 8(1), 25-42. (In Persian). http://www.jhrs.ir/article_73518.html?lang=fa
Korkmaz, M., Germir, H. N., Şahbudak, E., Şen, E., Gürkan, A. & Kuzucuoğlu, A. H. (2015), Stres, performans, Verimlilik. Catı publication. (In Turkish).
Lado, A. A., & Wilson, M. C. (1994). Human resource systems and sustained competitive advantage: a competency-based perspective. Academy of management review19(4), 699-727.
Lahiri, S., & Kedia, B. L. (2009). The effects of internal resources and partnership quality on firm performance: an examination of Indian BPO providers. Journal of international management15(2), 209-224.
Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of management review21(1), 135-172.
Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of business venturing, 16(5), 429-451.
Messersmith, J. G., & Wales, W. J. (2013). Entrepreneurial orientation and performance in young firms: the role of human resource management. International small business journal31(2), 115-136.
Mirkamali, S. M., Sahraei Biranvand, M., & Rumiani, Y. (2016). Investigating the impact of strategic human resources management on organizational performance with the mediating role of human capital in the faculties of physical education and sports sciences of Tehran state universities. Sport management journal, 8(3), 453-465. (In Persian). DOI: 10.22059/JSM.2016.59310
Morris, M. H., & Jones, F. F. (1993). Human resource management practices and corporate entrepreneurship: an empirical assessment from the USA. International journal of human resource management4(4), 873-896.
Donald F. Kuratko (2007). Corporate Entrepreneurship. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 3(2), 151-203. http://dx.doi.org/10.1561/0300000015
Norouzi, H., Khamehchi, H., & Darvish, F. (2020). Investigating the effect of strategic human resource management functions on organizational resilience with emphasis on social capital mediation. Nursing management quarterly, 9(3), 101-109. (In Persian). http://ijnv.ir/article-1-724-fa.html
Pourkiani, M., Salajeghe, S., & Ranjbar, M. (2011). Strategic human resource management and organizational knowledge creation capability: presenting a suitable model in Iranian public organizations. Advanced management science19, 154-159.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior research methods, instruments, & computers36(4), 717-731.
Rasouli, R., Zamahan, M., & Shahraayini, S. (2014). Investigating the impact of strategic human resources management on the financial performance of companies in the Tehran Stock Exchange. Financial management strategy, 2(7), 33-57. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/345327
Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: an assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship theory and practice33(3), 761-787.
Roberts, P. W. (1999). Product innovation, product–market competition and persistent profitability in the US pharmaceutical industry. Strategic management journal20(7), 655-670.
Rogers, E. W., & Wright, P. M. (1998). Measuring organizational performance in strategic human resource management: problems, prospects and performance information markets. Human resource management review8(3), 311-331.
Saa-Perez, P. D., & García-Falcón, J. M. (2002). A resource-based view of human resource management and organizational capabilities development. International journal of human resource management13(1), 123-140.
Schuler, R. S. (1989). Strategic human resource management and industrial relations. Human relations42(2), 157-184.
Shrout, P. E., & Bolger, N. (2002). Mediation in experimental and nonexperimental studies: new procedures and recommendations. Psychological methods7(4), 422-445.
Truss, C., & Gratton, L. (1994). Strategic human resource management: a conceptual approach. International journal of human resource management5(3), 663-686.
Ulrich, D. (1997). Measuring human resources: an overview of practice and a prescription for results. Human resources management36(3), 303-320.
Voss, Z. G., Voss, G. B., & Moorman, C. (2005). An empirical examination of the complex relationships between entrepreneurial orientation and stakeholder support. European journal of marketing, 39(9/10), 1132-1150.
Wright, P. M., & McMahan, G. C. (1992). Theoretical perspectives for strategic human resource management. Journal of management18(2), 295-320.
Wright, P. M., Dunford, B. B., & Snell, S. A. (2001). Human resources and the resource based view of the firm. Journal of management27(6), 701-721.
Zehir, C., Gurol, Y., Karaboga, T., & Kole, M. (2016). Strategic human resource management and firm performance: the mediating role of entrepreneurial orientation. Procedia-social and behavioral sciences235, 372-381.
Zehir, C., Yıldız, H., Köle, M., & Başar, D. (2016). Superior organizational performance through SHRM implications, mediating effect of management capability: an implementation on Islamic banking. Procedia-social and behavioral sciences235, 807-816.
Collins, Ch, J. (2000). Strategic human resource management and knowledge -creation capability: Examining the black box between HR and firm performance (Master thesis, University of Maryland, College Park ProQuest). Retrieved from  https://www.proquest.com/openview/0f3e677db3dab7cad13ad1c6120969f6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y