نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 گروه حسابداری، مرکز سیاهکل، دانشگاه آزاد اسلامی، سیاهکل، ایران.

3 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی قدیر، لنگرود، ایران.

10.22105/imos.2021.291730.1126

چکیده

هدف: تصمیمات مربوط به پرداخت سود سهام به‌عنوان یکی از مؤلفه‎های اساسی در سیاست مدیریتی شرکت‌ها و از مهم‌ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی می‎باشد؛ ازیک‌طرف عامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش‌روی شرکت‌ها است و از طرف دیگر بسیاری از سهامداران با افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، ازاین‌رو مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش تأثیر فشار سرمایه‌گذاران بر سیاست تقسیم سود موردبررسی قرار گرفت. برای دستیابی به هدف پژوهش، 84 شـرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1397 انتخاب شد و با استفاده از رویکرد داده‌های ترکیبی، فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فشار سرمایه‌گذاران بر سود تقسیمی هر سهم و نسبت سود تقسیمی به فروش تأثیر مثبت و معناداری دارد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: تشریح و تبیین سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و عوامل تعیین‌کننده آن‌ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که همواره پیش روی متفکران حوزه اقتصاد مالی بوده است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Investor Pressure on Dividend Policy

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim 1
  • Ayat Balali 2
  • Fereshteh Hasanzadeh 3

1 Department of Accounting, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

2 Department of Accounting, Siahkal Center, Islamic Azad University, Siahkal, Iran.

3 Department of Accounting, Qadir Institute of Higher Education, Langarud, Iran

چکیده [English]

Purpose: Dividend payment decisions are one of the key components in corporate policy and one of the most important issues in the financial literature; On the one hand, it affects the investments of companies. On the other hand, many shareholders with short-term investment horizons want to distribute cash dividends, so managers must always balance between their various interests and profitable investment opportunities in order to maximize wealth.
Methodology: In this study, the effect of investor pressure on dividend policy was examined. To achieve the research goal, 84 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2013 to 2018 were selected and using the combined data approach, research hypotheses were tested.
Findings: The results of this study indicate that the pressure of investors has a positive and significant effect on the dividend per share and the ratio of dividend to sales.
Originality/Value: Explaining the policy of profit sharing of companies and its determining factors is one of the biggest challenges that has always been faced by thinkers in the field of financial economics, which is examined in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Policy
  • Investor Pressure
  • Swing Trade
Baker, H. K., & Powell, G. (2009). Understanding financial management: a practical guide. John Wiley & Sons.
Barros, V., Matos, P. V., Sarmento, J. M., & Vieira, P. R. (2021). Do activist shareholders influence a manager’s decisions on a firm’s dividend policy: a mixed-method study. Journal of business research122, 387-397. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.048
Driver, C., Grosman, A., & Scaramozzino, P. (2020). Dividend policy and investor pressure. Economic modelling89, 559-576. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.11.016
Driver, C., Grosman, A., & Scaramozzino, P. (2020). How investor pressure leads to higher dividend payouts. LSE business review. https://eprints.soas.ac.uk/id/eprint/32629
Etemadi, H., & Esmaeili Kojani, M. (2016). A comprehensive review of theories dividend policy. Accounting and auditing studies, 5(17), 22-35. (In Persian). DOI: 10.22034/IAAS.2016.99162
Fang, V. W., Tian, X., & Tice, S. (2014). Does stock liquidity enhance or impede firm innovation?. The journal of finance69(5), 2085-2125. https://doi.org/10.1111/jofi.12187
Gallagher, T. M. (2013). Pragmatics of language: clinical practice issues. Springer.
Haji, T., & Sharifi, F. (2020). The relationship between information asymmetry and dividend policy of companies listed in tehran stock exchange. Journal of new research approaches in management and accounting, 4(45), 121-138. (In Persian). http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/567
Heidari Haratmeh, M., & Shirinbakhsh, S. (2018). Investigating the impact of the dividend policy and the ownership structure on the financing constraints (KZ Index) of the companies listed on the tehran stock exchange. Journal of accounting and social interests, 7(4), 83-98. (In Persian). DOI: 10.22051/ijar.2017.9777.1115
Izadinia, N., Soltani, A., & Alinaqian, N. (2010). Evaluating the effective factors on dividend policy in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting studies, 26, 139-155. (In Persian). http://noo.rs/DZ0bA
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review76(2), 323-329.
Karami, G., Mehrani, S., & Eskandar, H. (2011). An investigation of agency theory and signaling theory in dividend policies: the role of institutional investors. Journal of accounting advances, 2(2), 109-132. (In Persian). DOI: 10.22099/jaa.2011.3410
Kaźmierska-Jóźwiak, B. (2015). Determinants of dividend policy: evidence from polish listed companies. Procedia economics and finance23, 473-477. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00490-6
Khodamipour, A., Houshmand Zaferanie, R., & Deldar, M. (2013). Investigation into effective tax rate impact on dividend policy in firms listed in tehran stock exchange. Iranian national tax administration, 21(65), 31-57.  (In Persian). https://www.magiran.com/paper/1175855?lang=en
Komrattanapanya, P., & Suntraruk, P. (2013). Factors influencing dividend payout in Thailand: a tobit regression analysis. International journal of accounting and financial reporting3(2), 255-268.
Kordestani, G., & Teymori, T. (2017). The effect of private information on investment and dividend policy. Financial management strategy, 5(2), 27-53. (In Persian). DOI: 10.22051/jfm.2017.11251.1129
Mohammadzade Moghadam, M. B., Naghdi, S., & Esmaeili, J. (2018). Earning quality and dividend policy. Journal of accounting and social interests, 8(1), 153-172. (In Persian). DOI: 10.22051/ijar.2017.15511.1300
moradi, M., & Deldar, M. (2012). Investigation of effect of the non-institution shareholders on dividend policy. Financial accounting knowledge, 2(4), 106-124. (In Persian). https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1201.html?lang=en
Saraf, F., & Chavoshi Tehrani, M. (2016). The relationship between corporate profit sharing policy and major suppliers and customers of goods and services. Financial accounting and auditing research, 8(32), 29-48. (In Persian). http://faar.iauctb.ac.ir/article_528669.html
Tran, Q. T. (2020). Corruption, agency costs and dividend policy: international evidence. The quarterly review of economics and finance76, 325-334. https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.09.010
Wang, J. (2012). Do firms' relationships with principal customers/suppliers affect shareholders' income?. Journal of corporate finance18(4), 860-878. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.007
Zagonel, T., Terra, P. R. S., & Pasuch, D. F. (2018). Taxation, corporate governance and dividend policy in Brazil. RAUSP management journal53(3), 304-323.