نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط ز یست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 گروه مهندسی محیطزیست ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فنی گبزه ، 41400 ، گبزه، کوچائلی، ترکیه

3 مرکز مدیریت ساحلی گریفیث ، پردیس ساحل طلایی دانشگاه گریفیث ، کوئینزلند 4222 ، استرالیا.

چکیده

هدف: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ که هدف این مطالعه است، به‌عنوان اصلی‌ترین روش ﻧﺠﺎت ﺳﻮاﺣﻞ از آشفتگی‌های زیست‌محیطی شناخته‌شده و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮازن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ توان‌ها و آستانه‌های ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. هدف اصلی این مقاله، شناخت وضعیت موجود آلودگی در مناطق مختلف ساحلی استان مازندران و پهنه‌بندی مناطق ازنظر آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله، ما ابتدا به چارچوب مفهومی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پرداخته و نمونه‌های موفق اجرای آن در کشورهای مختلف را مطالعه و از جنبه‌های مختلف مقایسه می‌کنیم. سپس در راستای اجرای این طرح در سواحل غرب استان مازندران، به بخش مطالعات مربوط به آلودگی‌های محیط‌زیست می‌پردازیم.
یافتهها: یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در مدیریت سواحل، باید همه فرایندهای فیزیکی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی را که در سواحل و دریا تأثیر متقابل دارند، شناسایی و میان کاربران مختلف در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگی ایجاد کند. همچنین اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت یکپارچه سواحل، نیازمند توجه بیشتر به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر است.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: در این مقاله مشخصات سواحل غرب استان مازندران را با تکیه‌بر اکوسیستم‌های مهم مطالعه کرده و پارامترهایی چون آلاینده‌های صنعتی، جنس خاک، پوشش گیاهی (دریا و خشکی)، حیات‌وحش، زمین‌شناسی، مباحث دریایی (نوسان آب، خصوصیات موج و...) و مباحث مرتبط به آن را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهیم. سرانجام در جهت امکان پیاده‌سازی الگوی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سواحل غرب استان مازندران، ازنقطه‌نظر آلودگی‌های زیست‌محیطی، به تحقیق بر روی میزان توزیع آلاینده‌های صنعتی در کاربری اراضی سواحل این محدوده تا شعاع سه کیلومتری دریای خزر می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility Assessment and Implementation of Integrated Management of The West Coast of The Mazandran Province According to the ICZM

نویسندگان [English]

  • Habibeh Karimi 1
  • Khatereh Bagherzadeh Asl 2
  • Samira Torabi 3

1 Department of Environmental Engineering, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

2 Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Gebze Technical University, 41400, Gebze, Kocaeli, Turkey

3 Griffith Centre for Coastal Management, Griffith University Gold Coast Campus, Queensland 4222, Australia.

چکیده [English]

Purpose: Integrated coastal zone management (ICZM) is the primary way to solve environmental problems. In addition, many countries in the world attempt to provide human needs to coastal region services to reach the natural border of these zones. The primary purpose of this paper is to identify the current situation of pollution in different coastal areas of Mazandaran province and the zoning of areas in terms of environmental pollution.
Methodology: In this paper, we first deal with the conceptual framework of ICZM, study the successful examples of its implementation in different countries, and compare them from various aspects. Then, to implement this project on the west coast of Mazandaran province, we will pay attention to the studies related to environmental pollution.
Findings: Findings show that in coastal management, all physical, ecological, social, and economic processes that interact on the coast and the sea should be identified, and specific coordination between different users at local, national, regional, and international levels must be created. Furthermore, the successful implementation of ICZM requires more attention to the social and economic conditions of the Caspian littoral states.
Originality/Value: We study the characteristics of the west coast of Mazandaran province based on important ecosystems and parameters such as industrial pollutants, soil type, vegetation (sea and land), wildlife, geology, and marine topics (water fluctuations, wave characteristics, etc.) And we analyze the related issues. Finally, to implement the ICZM on the west coast of Mazandaran province, from the point of view of environmental pollution, we investigate the distribution of industrial pollutants in the use of coastal lands up to a radius of three kilometers in the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICZM
  • Industrial pollutants
  • Coasts
  • Planets
  • Wild life
  • Geology
Alves, F. L., Sousa, L. P., Almodovar, M., & Phillips, M. R. (2013). Integrated Coastal Zone Management (ICZM): a review of progress in Portuguese implementation. Regional environmental change13(5), 1031-1042.‏
Balaguer, P., Sarda, R., Ruiz, M., Diedrich, A., Vizoso, G., & Tintore, J. (2008). A proposal for boundary delimitation for integrated coastal zone management initiatives. Ocean & coastal management51(12), 806-814.‏
Brundtland, G. (2013). Our common future. Earth and Us: Population–Resources–Environment–Development, 29.
Burbridge, P. (2020). Commentary 7 to the Manifesto for the marine social sciences: integrated coastal zone management. Maritime studies19(2), 139-140.
Campuzano, F. J., Mateus, M. D., Leitão, P. C., Leitão, P. C., Marín, V. H., Delgado, L. E., & Neves, R. J. (2013). Integrated coastal zone management in South America: a look at three contrasting systems. Ocean & coastal management72, 22-35.‏
Consult, R. (2006). Evaluation of integrated coastal zone management (ICZM) in Europe. Colonia, Germany.
Emam, R., & Rasouli, M. (2008). Caspian Sea environment; Challenges and solutions. Quarterly Journal of Port and Sea, 23(150), 80-85. (In Persian). URL: https://www.pmo.ir/fa/article/177/
Gibson, J. (1999). Legal and regulatory bodies: Appropriateness to integrated coastal zone management. Final Report, MacAlister Elliott and Partners Ltd, 98p.‏
Godschalk, D. R. (1992). Implementing coastal zone management: 1972–1990. Coastal management20(2), 93-116.
Hildebrand, L. P., Pebbles, V., & Fraser, D. A. (2002). Cooperative ecosystem management across the Canada–US border: approaches and experiences of transboundary programs in the Gulf of Maine, Great Lakes and Georgia Basin/Puget Sound. Ocean & coastal management45(7), 421-457.
Humphrey, S., Burbridge, P., & Blatch, C. (2000). US lessons for coastal management in the European Union. Marine policy, 24(4), 275-286.
Ioppolo, G., Saija, G., & Salomone, R. (2013). From coastal management to environmental management: the sustainable eco-tourism program for the mid-western coast of Sardinia (Italy). Land use policy31, 460-471.
Knecht, R. W., & Archer, J. (1993). Integration’in the US coastal zone management program. Ocean & coastal management, 21(1), 183-199.
Kulaei, A., & Goudarzi, M. (2009). Environmental threats of the Caspian Sea and the role of the Tehran Convention in dealing with it. Journal of environmental sciences, 7(1), 69-94. (In Persian). URL: https://envs.sbu.ac.ir/article_94469.html
Meltzer, E. (1998). International review of integrated coastal zone management. Ottawa, Ontario: Department of Fisheries and Oceans.
Phillips, M. R., & Jones, A. L. (2006). Erosion and tourism infrastructure in the coastal zone: problems, consequences and management. Tourism management, 27(3), 517-524.
Pickaver, A., Gilbert, C., & Breton, F. (2004). An indicator set to measure the progress in the implementation of integrated coastal zone management in Europe. Ocean & coastal management, 47(9), 449-462.
Schneider, H. (1993). Coastal zone management: integrated policies. Organization for Economic.
Sorensen, J. (2002). Baseline 2000 background report: the status of integrated coastal management as an international practice (second iteration).‏
Tagliani, P., Landazuri, H., Reis, E., Tagliani, C., Asmus, M., & Sanchez-Arcilla, A. (2003). Integrated coastal zone management in the Patos Lagoon estuary: perspectives in context of developing country. Ocean & coastal management, 46(9), 807-822.
Vanclay, F. (2012). The potential application of social impact assessment in integrated coastal zone management. Ocean & coastal management, 68, 149-156.
Xue, X., Hong, H., & Charles, A. T. (2004). Cumulative environmental impacts and integrated coastal management: the case of Xiamen, China. Journal of environmental management, 71(3), 271-283.