نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر سنجش تأثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه‌گذاری آتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
روش‌شناسی پژوهش: بدین منظور تعداد 95 شرکت در طی دوره زمانی 1391- 1398 به‌عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی-همبستگی است و برای تخمین مدل‌ رگرسیونی با داده‌های تابلویی و برای تجزیه‌وتحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام بر سرمایه‌گذاری آتی شرکت تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج نشان می‌دهد بین نقدشوندگی سهام و سرمایه‌گذاری آتی شرکت در شرکت‌های بزرگ و کوچک و همچنین شرکت‌های دارای تقارن اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: این بدان معنای است که اندازه شرکت‌ها و سرعت نشر اطلاعات در بازار بر ارتباط بین نقدشوندگی سهام و سرمایه‌گذاری آتی مؤثر نیست و بازار به هرگونه از اطلاعات واکنش نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Stock Liquidity on Companies Future Investment: A Study of the Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

  • Zahra Nadafi 1
  • Mohammd Reza Pourali 2

1 Department of Financial Management, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran

2 Department of Accounting, Chalus Beranch, Islamic Azad University, Chalus, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to measure the impact of stock liquidity on future investment in companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Methodology: For this purpose, 95 companies during the period 2012-2019 were selected as the sample size of the study. The research method is descriptive-correlation and multiple regression using panel-data method has been used to estimate the regression model with panel data and for analysis.
Findings: The results of this study showed that stock liquidity has a negative and significant effect on the company's future investment. The results show that there is no significant difference between stock liquidity and corporate future investment in large and small companies as well as companies with information symmetry and information asymmetry.
Originality/Value: This means that the size of companies and the speed of information dissemination in the market do not affect the relationship between stock liquidity and future investment and the market reacts to any information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock liquidity
  • Company future investment
  • Information asymmetry
Abbasi, E., & Rajabpour, A. (2013). Measurement of stock liquidity criteria surrounding capital raising decisions. Journal of investment knowledge, 2(8), 105-120. (in Persian) http://jik.srbiau.ac.ir/article_7535.html?lang=fa
Abzari, M., kabiripour, V., & Soheili, S. (2014). The effects of liquidity on stock return by controlling investment styles: new approach with a multidimensional measure. Journal of accounting knowledge, 4(15), 79-103. (in Persian)
Ahmadpour, A., & Baghban, M. (2015). The Relation between Asset Liquidity and Stock Liquidity in Tehran Stock Exchange. Empirical research in accounting, 4(4), 61-77. (in Persian) doi: 10.22051/jera.2015.1895
Aitken, M.J. & Winn, R. (1997). What is this thing called liquidity? Working Paper. Securities Industry Research Centre of Asia-Pacific Sydney, Australia.
Alhassan, A., & Naka, A. (2020). Corporate future investments and stock liquidity: Evidence from emerging markets. International review of economics & finance65, 69-83.
Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of financial Economics17(2), 223-249.
Amihud, Y., Mendelson, H., & Pedersen, L. H. (2006). Liquidity and asset prices. Now Publishers Inc.
Aslami, G., & Honardust, A. (2016). Cross-sectional stock returns, market liquidity risk, and financial market anomalies. Financial research journal, 18(1), 185-200. (in Persian) doi:10.22059/jfr.2016.59625
Banerjee, A. V. (1992). A simple model of herd behavior. The quarterly journal of economics, 107(3), 797-817.
Becker-Blease, J. R., & Paul, D. L. (2006). Stock liquidity and investment opportunities: Evidence from index additions. Financial management, 35, 35–51.
Chauhan, Y., Kumar, S., & Pathak, R. (2017). Stock liquidity and stock prices crash-risk: Evidence from India. The north american journal of economics and finance41, 70-81.
Chung, H. H., Wynn, J. P., & Yi, H. (2013). Litigation risk, accounting quality, and investment efficiency. Advances in accounting29(2), 180-185.
Easley, D., & O'hara, M. (2004). Information and the cost of capital. The journal of finance59(4), 1553-1583.
Elahi, Gh. (2012). Study of the relationship between dividend distribution policies with different liquidity criteria and non-liquidity factor in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Master's thesis: Islamic Azad University of Arak Branch. (in Persian)
Foroughnejad, H., Moradi Joz, M., Heidari, H., & Masoumi Khanghah, G. (2016). Stock liquidity, investment efficiency, and firm's performance: evidence from Tehran stock exchange. Journal of investment knowledge, 5(18), 179-196. (in Persian) http://jik.srbiau.ac.ir/article_8624.html?lang=en
Gadiri Moghadam, A., Salehi, M., & Rahimian, Z. (2016). Investigating the relationship between investment and stock market liquidity at different levels of opportunities and financial crisis in companies listed on the Tehran Stock Exchange. First international conference on management and economic cohesion in urban development, Tabriz, Iran. (in Persian) https://civilica.com/l/6542/
Hejazi, R., Mosavi, M. H., & Daneshvar Mofrad, M. (2015). The effect of market, liquidity and momentum on major stock price changes. Financial accounting and auditing research, 7(26), 1-19. (in Persian) http://faar.iauctb.ac.ir/article_513989.html
Hosseini Nia, S., & Ghanbari, M. (2016). Investigating the relationship between financial constraints and stock liquidity in companies listed on the Tehran stock exchange. Fourth international conference on management, accounting with value creation approach. (in Persian) https://civilica.com/doc/582710/
Kang, M., Wang, W., & Eom, C. (2017). Corporate investment and stock liquidity: Evidence on the price impact of trade. Review of financial economics, 33(1), 1-11.
Kazemi, H., & Heydari, A. (2013). Relationship between stock liquidity and investment opportunities. Financial knowledge of securities analysis, 5(4), 29-39. (in Persian) http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_3032.html
Keynes, J. M. (1930). Treatise on money: Pure theory of money Vol. I. Macmillan, London.
Khojasteh, M., & Tehrani, R. (2017). Asset pricing model on the basis of liquidity risk factor. Financial knowledge of securities analysis, 10(35), 1-17. (in Persian) http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_10660.html?lang=en
Largani, M. S., Zamani, M., Imeni, M., & Kaviani, M. (2013). Determine the effects of fundamental variables and mass behaviors in changes of stock price (evidence from Iran Stock Exchange). Asian journal of finance & accounting, 5(1), 274. 288.
Loukil, N. (2015). Stock liquidity, feedback prices, and asset liquidity: evidence from the Tunisian stock market. Journal of applied business research (JABR)31(2), 407-416.
Munoz, F. (2013). Liquidity and firm investment: Evidence for Latin America. Journal of empirical finance, 20, 18–29.
Nikbakht, M., & Eskandari, G. (2016). The relationship between intellectual capital, adjusted economic value added and stock liquidity. Accounting and auditing review, 22(4), 541-560. (in Persian) doi: 10.22059/acctgrev.2016.56251
Nobahar, N. (2009). Investigating the relationship between liquidity and stock returns in the market. Master Thesis, Faculty of Management, University of Tehran. (in Persian)
Orihara, M. (2017). Stock market listing and corporate policy: Evidence from reforms to Japanese corporate law. Pacific-basin finance journal43, 15-36.
Özkaya, H. (2021). Earnings management and stock liquidity: evidence from turkey. in comparative research on earnings management, Corporate governance, and economic value (pp. 66-84). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-7596-3.ch004
Pourali, M. R., Imeni, M., & Taherpour, G. R. (2013). The study of relationship between institutional shareholders and firm cash conversion cycle (CCC): evidence from Tehran stock exchange (TSE). International research journal of applied and basic sciences, 4 (9), 2735- 2741.
Samadi Lorgani, M., & Imeni, M. (2013). The relationship between working capital management and cash holding companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of management accounting and auditing knowledge, 2(5), 39-52. (in Persian)
Setayesh, M., Kazemnejad, M., & Zolfaghari, M. (2011). Investigating the effects of disclosure quality on stock liquidity and cost of capital of the companies listed in Tehran stock exchange. Journal of financial accounting research, 3(3), 55-74. (in Persian) https://far.ui.ac.ir/article_16921.html?lang=en
Xiong, J. (2016). Stock liquidity and firm investment-evidence from Chinese listed companies. Journal of business theory and practice4(1), 2329-2644.
Zamani, SH. & Faghani, P. (2016). Calculating the liquidity of Tehran Stock Exchange and examining the factors affecting it. Financial management perspective, 6(15), 61-80. (in Persian) http://jfmp.sbu.ac.ir/article_94930.html?lang=fa