نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

2 دانشکده صنایع، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی در صنعت صندوق سرمایه­گذاری با استفاده از ارزیابی پویا و مقایسه عملکرد صندوق‌های سرمایه­گذاری در سال­های مختلف از سال 1391 تا 1396 است. در روش تحلیل پوششی داده­ها مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­گیرنده (صندوق­های سرمایه­گذاری) و ارائه تغییرات در عملکرد در طول سال استفاده می­شود.
روش‌شناسی پژوهش: از جهت طبقه‌بندی بر مبنای هدف این تحقیق از نوع کاربردی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می‌باشد. این تحقیق ازلحاظ طرح تحقیق از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. به‌طوری‌که به‌منظور جمع‌آوری داده‌های تحقیق با مراجعه به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی تاریخی استفاده‌شده است. همچنین این پژوهش ازلحاظ گردآوری و استنتاج داده‌ها از نوع توصیفی - همبستگی است.
یافتهها: بررسی انواع مدل‌های روش تحلیل پوششی داده‌ها و همچنین انواع ورودی و خروجی‌های روش تحلیل پوششی داده‌ها جهت ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک پرداخته‌شده است. ازآنجایی‌که سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت می‌باشد، ابزارهای بررسی عملکرد آن‌ها و همچنین نتایجی که از آن ابزارها به دست می‌آید، نیز با یکدیگر متفاوت می‌باشد. لذا به‌کارگیری ابزاری مانند روش تحلیل پوششی داده‌ها که واحدهای تحت بررسی را در شرایط یکسان بررسی می‌نماید، می‌تواند مفید باشد. ازجمله ابزارهایی که برای این منظور می‌توان استفاده نمود، روش تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد زیرا DEA یک روش غیر پارامتریک است که میزان ارتباط بین خروجی‌های محصول را با ورودی‌های آن در نظر می‌گیرد و مرز کارآمدی را تعریف می‌نماید. مرز کارآمدی را می‌توان به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد در تحلیل‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: مسئله مطرح‌شده مربوط به وقایع ایجادشده در کشور است که به‌شدت تحت تأثیر رکود اقتصادی و سیستم بانکی است که عمدتاً تحریم‌ها و بحران‌های مالی جهان و نوسانات نقدینگی و تغییر نرخ ارز را شامل می‌شود؛ بنابراین، نتیجه‌گیری در این پژوهش به‌طور بالقوه برای مدیران صندوق و سرمایه‌گذاران مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Mutual Funds Using the Value-Based DEA Method

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Ghaziyani 1
  • Seyede Fatemeh Bagheri 1
  • Babak Ejlali 2

1 Faculty of Mathematical Sciences, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

2 Faculty of Industry, Amirkabir University,, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study aims to investigate the impact of the financial crisis on the investment fund industry using dynamic evaluation and comparing the performance of investment funds in different years from 2012 to 2017. Value-based data envelopment analysis is used to evaluate the performance of decision-making units (investment funds) and to present changes in performance throughout the year.
Methodology: In terms of classification based on the purpose of this research, the purpose of the applied type is to develop applied knowledge in a specific field. This research is of library type in terms of research design. It has been used to collect research data by referring to the information contained in historical financial statements. Also, this research is descriptive-correlational in terms of data collection and inference.
Findings: The study of various models of data envelopment analysis methods and the types of inputs and outputs of data envelopment analysis methods for evaluating mutual funds have been discussed. Since the investment policies of the funds are different from each other, the tools obtained are also different from each other. Therefore, using a tool such as the data envelopment analysis method can help examine the units under study under the same conditions. One of the tools that can be used for this purpose is the data envelopment analysis method because DEA is a non-parametric method. It considers the relationship between product outputs and inputs and defines the efficiency boundary. The efficiency threshold can be viewed as a performance measure in investment analysis.
Originality/Value: The issue is related to the events that have taken place in the country, which are strongly affected by the economic recession and the banking system, which mainly include sanctions and the global financial crisis and liquidity fluctuations and exchange rate fluctuations; therefore, the conclusions in this study will be potentially valuable for fund managers and investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Mutual funds
  • Value-based DEA method
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units. European journal of operational research, 2(6), 429-444.
Gouveia, M. D. C. B., Neves, E. D., Dias, L. C., & Antunes, C. H. (2018). Performance evaluation of Portuguese mutual fund portfolios using the value-based DEA method. Journal of the operational research society69(10), 1628-1639.
Babalos, V., Doumpos, M., Philippas, N., & Zopounidis, C. (2015). Towards a holistic approach for mutual fund performance appraisal. Computational economics46(1), 35-53.
Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2002). Multi‐criteria decision aid in financial decision making: methodologies and literature review. Journal of multicriteria decision analysis11(4‐5), 167-186.
Nikoomaram, H.,&Farahani, A. (2018). Evaluating the sequrity selection skill and market timing ability of Iranian mutual fund managers. Journal of investment knowledge, 7(25), 61-82. (In Persian). URL: http://jik.srbiau.ac.ir/article_11990.html
Asadi gharehjeloo, B.,&Abdo Tabrizi, H. (2019). Assessment of portfolio management skills in Iranian capital market mutual funds: baysian model averaging approach. Planning and budget research, 1(2), 97-129.
Tajmir Riahi, H., Esmaeili Otuei, S., & Habibi, M. H. (2016). Investigating the efficiency of mutual funds based on data envelopment analysis models. Production and operations management, 7(1), 83-102. (In Persian). URL: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313892
Matallín-Sáez, J. C., Soler-Domínguez, A., Tortosa-Ausina, E., & de Mingo-López, D. V. (2019). Ethical strategy focus and mutual fund management: performance and persistence. Journal of cleaner production, 213, 618-633.
Babalos, V., Caporale, G. M., & Philippas, N. (2012). Efficiency evaluation of Greek equity funds. Research in international business and finance26(2), 317-333.
Berk, J. B., & Green, R. C. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. Journal of political economy112(6), 1269-1295.