نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت ایران.

چکیده

هدف: ارزیابی کارایی هزینه در یک سیستم شبکه با استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها می‌تواند از جنبه‌های مختلفی که در برنامه‌های واقعی وجود دارد ، بهبود یابد. در این مطالعه ، هدف آن است که یک مجموعه خاص از وزن‌ها را برای ارزیابی کارایی هزینه در یک سیستم شبکه دو مرحله‌ای در نظر بگیریم.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، سعی در ارائه مدلی برای ارزیابی هزینه سیستم شبکه است.
یافتهها: نتایج نشان داد که در نظر گرفتن روابط بین مراحل مختلف در یک سیستم شبکه می‌تواند مستقیماً بر نتایج بدست آمده تأثیر بگذارد. این موضوع از ارزیابی بهینه‌سازی هزینه بررسی شده است. در نظر گرفتن مجموعه وزنه‌ها از جنبه‌های مختلف می‌تواند در امتیازات به دست آمده تأثیر بگذارد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به مدل‌ها و روش‌های موجود در ادبیات DEA‌، در این مطالعه مدلی ارائه شده است که کارایی هزینه را در یک مدل DEA دو مرحله‌ای در نظر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cost efficiency evaluation for a two-stage series network in data envelopment analysis

نویسندگان [English]

  • Zohreh Moghaddas 1
  • Mohsen Vaez Ghasemi 2

1 Department of Mathematics, Islamic Azad University of Qazvin Branch, Qazvin, Iran.

2 Department of Mathematics, Islamic Azad University of Rasht Branch, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Cost efficiency evaluation in a network system using data envelopment analysis models can be improved from variety of aspects that exist in real world applications. In this study it is aimed to consider a specific set of weights for cost efficiency assessment in a two-stage network system.
Methodology: Using data envelopment analysis techniaque it is tried to provide a model for cost evaluation of a network system.
Findings: Considering the relations among different stages in a network system can directly affect the obtained results. This issue is investigated from cost efficiency evaluation. Considering the set of wights from different aspects can affect the obtained scores.
Originality/Value: According to the models and methods exist in the DEA literature, in this study a model is presented to consider cost efficiency in a two-stage DEA model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • Cost efficiency
  • Network data envelopment analysis
Athanassopoulos, A. D., Gounaris, C., & Sissouras, A. (1999). A descriptive assessment of the production and cost efficiency of general hospitals in Greece. Health care management science2(2), 97-106.
Camanho, A. S., & Dyson, R. G. (2005). Cost efficiency measurement with price uncertainty: a DEA application to bank branch assessments. European journal of operational research161(2), 432-446.
Chiang, J. (2001). Fuzzy linear programming based on statistical confidence interval and interval-valued fuzzy set. European journal of operational research129(1), 65-86.
Hosseinzadeh Lotfi, F., Rostamy-Malkhalifeh, M., & Moghaddas, Z. (2010). Modified piecewise linear DEA model. European journal of operational research205(3), 729-733.
Moghaddas, Z., Vaez-Ghasemi, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., Farzipoor Saen, R. (2020). Stepwise pricing in evaluating revenue efficiency in data envelopment analysis: a case study in power plants. Scientia iranica. DOI: 10.24200/sci.2020.55350.4184
Thompson, R. G., Dharmapala, P. S., Rothenberg, L. J., & Thrall, R. M. (1996). DEA/AR efficiency and profitability of 14 major oil companies in US exploration and production. Computers & operations research23(4), 357-373.