نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه اقتصاد جهانی از اقتصاد بر پایه منابع فیزیکی به اقتصاد دانش‌بنیان تغییر نموده است. سازمان‌های پیشرو با مدیریت دارایی‌های فکری خود بیش از پیش ارزش افزوده ایجاد و مزیت رقابتی بلند‌مدت ایجاد می‌کنند. یکی از رایج‌ترین فرایند‌هایی که سازمان از دانش و سرمایه فکری خود ثروت تولید می‌نماید، مدیریت دانش است. مدیریت دانش موجب توانمندسازی نوآوری می‌شود. از سویی امروزه دانش تنها منبع مطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان‌ها به‌شمار می‌آید. هدف  پژوهش حاضر ارزیابی بلوغ سازمانی با استفاده از مدیریت دانش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای است. جامعه آماری 6 واحد سازمانی شرکت مورد مطالعه می باشد. چارچوب نظری پژوهش از مدل بلوغ مدیریت دانش ترک‌زاده (2010) برگرفته شده است. نهاده‌، مجموع مولفه‌های مدل بلوغ مدیریت دانش و ستاده سطح بلوغ محاسبه شده می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار لینگو استفاده گردید. برای تعیین بالاترین نسبت کارایی و دخالت دادن میزان نهاده‌ها وستاده‌های سایر واحدهای تصمیم‌گیرنده درتعیین اوزان بهینه برای واحد تحت بررسی، مدل پوششی BCCورودی محور استفــاده شده است.
یافتهها: بر اساس نتایج مطالعه انتظار می‌رود با فراهم نمودن اقدامات کنترلی بتوان سطح بلوغ مدیریت دانش واحدهای سازمانی را به‌طور چشمگیری ارتقا داد. مهم‌ترین راه‌حل‌های کنترلی ارائه آموزش، یادگیری سازمانی و فردی، تسهیم دانش، نوآوری و تدوین چشم‌انداز و راهبرد دانشی برای راهبری ابتکارات مدیریت دانش می‌باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: تلفیق این دو مجموعه مدیریت دانش و بلوغ سازمانی، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اثربخشی فرایندهای خود را افزایش دهند و مسائل بحرانی را مشخص نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Maturity of knowledge management evaluation in organizational units using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Nazila Adabavazeh 1
  • Mehrzad Navabakhsh 2

1 Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University of Tehran South Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The global economy has shifted from being resource-based to knowledge-based. Leading organizations create more value-added and long-term competitive advantage by managing their intellectual assets more than ever. Knowledge management is one of the most common processes through which an organization generates wealth from its knowledge and intellectual capital. Knowledge management empowers innovation. On the other hand, today, knowledge is the only reliable source for creating sustainable competitive advantage in organizations. The present research evaluates organizational maturity using knowledge management through data envelopment analysis.
Methodology: The present research is goal-oriented, applied, and developmental. The population consists of 6 organizational units of the studied company. The theoretical framework of the research is derived from the Tark Zade (0212) knowledge management maturity model. The input, total component of the knowledge management maturity model, and the maturity level indicator are calculated. Lingoes software was used for data analysis. An input-oriented data envelopment analysis model was used to determine the highest efficiency ratio and to intervene in the optimal weighting of inputs and outputs of other decision-making units for the unit under study.
Findings: Based on the study results, it is expected that the level of organizational knowledge management maturity can be significantly enhanced by providing control measures. The most critical control solutions include training, organizational and individual learning, knowledge sharing, innovation, and formulating a knowledge vision and strategy to guide knowledge management initiatives.
Originality/Value: Combining these two sets of knowledge management and organizational maturity helps organizations increase the effectiveness of their processes and identify critical issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity
  • Knowledge management
  • Data envelopment analysis
Ahmadi, Gh., Mehr Pour, M., & Nik Ravesh, A. (2015). Organizational structure. International conference on new challenges in management, Ardabil. (In Persian).URL: https://civilica.com/doc/592806
Ali Ahmadi, A., Barzin Pour, F., & Karami, M. (2008). Comparison of knowledge management maturity patterns. Journal of tadbir, 201, 21-27. (In Persian). URL: https://www.magiran.com/paper/589212
Arias-Pérez, J. E., & Durango-Yepes, C. M. (2015). Exploring knowledge management maturity from funcionalist and interpretivist perspectives. Entramado11(1), 94-104.
Attafar, A., Salehi, M., Agha Rafiee, A., & Hosseinipour, S. (2010). Recognition of key employee characteristics and appropriate management practice through grounded theory. Police organizational development, 6(27), 7-32. (In Persian). URL: http://pod.jrl.police.ir/article_9392_en.html
Azizi, M. R., & Azizi, H. (2014). Evaluate the performance of organizations. The first international conference on the role of the management of the Islamic Revolution in the geometry of the power of the world system, Tehran. (In Persian). URL: https://civilica.com/doc/402721
Bertino, E., Khan, L. R., Sandhu, R., & Thuraisingham, B. (2006). Secure knowledge management: confidentiality, trust, and privacy. IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics-part a: systems and humans, 36(3), 429-438.
Borun, M. (2017). Organizational culture. National conference on organizational culture, Tehran. (In Persian). URL: https://civilica.com/doc/668358/
Chiu, C. N., & Chen, H. H. (2016). The study of knowledge management capability and organizational effectiveness in Taiwanese public utility: the mediator role of organizational commitment. Springerplus, 5(1), 1520. DOI: 10.1186/s40064-016-3173-6
Foruzandeh, M. (2013). Process management and process approach. Journal of standard and quality management, 3, 48-65. (In Persian). URL: http://www.jstandardization.ir/article_80242.html?lang=en
Freeman, R. E., & Stewart, L. (2006). Developing ethical leadership. Business roundtable institute for corporate ethics, 9.Retrieved from file:///C:/Users/Mrs%20Ugonna/Downloads/Developing%20Ethical%20Leadership.pdf on 13/05/2019.
Keshavarzi, A., & Radseresht, M. (2018). An appraisal of the knowledge management maturity level, and providing improvement plans (case study: havanaja). Scientific journal of strategic management of organizational knowledge, 1(1), 11-47. (In Persian). URL: https://jkm.ihu.ac.ir/article_1.html?lang=en
Mochamad, A. W. (2019). Knowledge Management Maturity in Construction Companies (Hasil Review danKelengkapan).
Niknamian, S. (2019). The relationship between valuation criteria and maturity level of knowledge management: an empirical analysis. IUP journal of knowledge management17(2), 7-20.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2007). The knowledge-creating company. Harvard business review85(7/8), 162-172.
Offerman, L. R. (2004). When followers become toxic. Harvard business review, 82(1), 54-60.
Ramadhani, S., & Tjakraatmadja, J. H. (2012). Knowledge management maturity level assessment (case study of PT. XYZ). Indonesian journal of business administration1(9), 672-679.
Rezaeemanesh, B., Mohammadnabi, S., & Mohammadnabi, S. (2011). Knowledge management application in measurement of organizational maturity. Iranian journal of information science and technology research quarterly, 27(4), 985-1009. (In Persian). URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-1504-fa.html
Rezaei Nour, J., Lak, B., & Javad Jafari, M. (2018). Provide a knowledge management maturity assessment model based on key factors of knowledge management success. Resource management in police journal of the management dept, 1396(20), 121-144. (In Persian). URL: http://rmpjmd.jrl.police.ir/article_19918.html
Sabuhi Laki, B. (2016). Technology management, research and development. Third international conference on new research in management, economics and accounting. (In Persian).URL: https://civilica.com/doc/554709
Sarmadi, M., & Effati, F. (2019). Assessing maturity level of the knowledge management based on the APO model and providing suggested strategies for implementation (case study: the municipality of Tehran). Knowledge studies, 6(21), 1-23. (In Persian). URL: https://jks.atu.ac.ir/article_10792.html?lang=en
Shams Zare, M., Tahmasbi, R., & Yazdani, H. (2018). Evaluating the maturity of human resource management processes based on Philips model. Journal of research in human resources management, 10(1), 1-24. (In Persian). URL: https://hrmj.ihu.ac.ir/article_31096.html?lang=en
Singh, S. K., Watson, H. J., & Watson, R. T. (2002). EIS support for the strategic management process. Decision support systems, 33(1), 71-85.
Tark Zade, M. (2010). Investigating the level of knowledge management maturity in Kerman government organizations and its relationship with employee empowerment (Master thesis, Islamic Azad University of Kerman). Retrieved from