روش جستجوی محلی ابتکاری جدید برای جدول زمانی دروس دانشگاهی

محمد صادق شیری؛ سید مصطفی خرمی زاده؛ وحید احمدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 452-464

چکیده
  هدف: در این مقاله یک روش دومرحله‌ای جدید برای حل مساله‌ی زمان‌بندی دروس دانشگاهی مبتنی بر برنامه‌ی درسی ارایه شده است. در هر دو مرحله، روش از رویکرد فراابتکاری جدید استفاده شده است. علاوه بر این، یک نمایش جواب جدید برای زمان‌بندی دروس دانشگاهی معرفی شده است و از برخی رویکردها نیز برای تشدید و تنوع استفاده می‌شود که کاملاً مبتنی ...  بیشتر