بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه (رهیافت علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده‌های تابلویی)

حدیث پیری؛ عزیز مراسلی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 198-207

چکیده
  هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه طی سال‌های 1398-1390 با استفاده از آزمون علیت گرنجر، گرنجر-هشیائو، تودا و یاماماتو در داده‌های تابلویی (Panel Data) می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق شامل کشورهای عضو خاورمیانه است. اطلاعات پانل دیتا در‌ مورد این کشورها از منابع معتبر ...  بیشتر