شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت گردشگری جنگ در ایران (سفرهای راهیان نور)

محمد قاسمی؛ محمدمهدی مهتدی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 465-482

چکیده
  هدف: اردوهای راهیان نور به‌عنوان یکی از نمونه‌های گردشگری جنگ در دهه‌های اخیر پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این سرمایه، شایسته است تا مسئولین امر و کلیه برنامه‌ریزان این اردوها بکوشند تا کیفیت برگزاری این اردوها را ارتقا بخشند. روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق بر حسب هدف کاربردی، و از لحاظ نوع ...  بیشتر