کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری (مطالعه موردی: تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول)

محمدرضا مهرگان؛ سحر جعفری؛ امیر آذرفر؛ شیرین زاهدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 113-129

چکیده
  هدف: تصمیم‌گیری در جهان واقعی به دلیل وجود عوامل متنوع و اثرگذار از پیچیدگی بالایی برخوردار است و مسئله تصمیم‌گیری را برای تصمیم‌گیران و مدیران ارشد سازمان‌ها دشوار می‌سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری به‌صورت مطالعه موردی بر تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد ...  بیشتر