تاثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

احمد صادقی؛ محمد خدابخشی؛ زینب میرقاسمی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 268-284

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی‌های نوآوری (اکتشافی و بهره‌بردارانه) و تعدیل گر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صادرکننده محصولات شوینده انجام شده است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا و نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی - همبستگی و از شاخه ...  بیشتر