اعضای هیات تحریریه


جعفر بیآزار استاد، گروه ریاضی کاربردی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی