اعضای هیات تحریریه


بهمن بنی‌مهد دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

حسابداری، مدیریت مالی