اعضای مشورتی هیات تحریریه


حسینعلی فاخر گروه اقتصاد محیطت زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی، اقتصاد کشاورزی، ارزیابی های اقتصادی