اعضای مشورتی هیات تحریریه


یاسمین سلمانی استادیار گروه مدیریت، دانشکده بازرگانی، دانشگاه برایانت، اسمیت‌فیلد، آمریکا.

مدیریت پروژه و عملیات