اعضای هیات تحریریه


علی ابراهیم‌نژاد استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.