اعضای مشورتی هیات تحریریه


زهره مقدس استادیار گروه ریاضی و آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.