اعضای مشورتی هیات تحریریه


رضوان حجازی استاد، دانشکده حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.