اعضای هیات تحریریه بین المللی


ایرج هشی استاد امریتوس، دانشکده بازرگانی ، دانشگاه استافوردشایر، انگلستان