اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید حمید خداداد حسینی استاد ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران