اعضای مشورتی هیات تحریریه


اصغر مشبکی اصفهانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران