اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسن تهرانیان استاد،دانشکده مدیریت، کالج بوستون، آمریکا