اعضای هیات تحریریه بین المللی


فرخ نورزاد استاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه مارکوئت، آمریکا