اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید مصطفی رسولی منش دانشیار، مرکز تحقیقات و نوآوری ها در توریسم،دانشگاه تیلور، مالزی